Στην εργασία παρουσιάζεται η συσχέτιση μεταξύ των καιρικών συνθηκών και του κινδύνου οδικού ατυχήματος σε μακροσκοπικό επίπεδο και ανά μήνα, με στόχο τη βελτίωση της παρακολούθησης της οδικής ασφάλειας, σε εθνικό επίπεδο. Δεδομένα 20 ετών από τη Γαλλία, την Ολλανδία και την περιοχή της Αθήνας χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση μοντέλων ανάλυσης χρονοσειρών με επεξηγηματικές μεταβλητές που μετρούν καιρικά φαινόμενα. Τα αποτελέσματα αποκαλύπτουν σημαντικές συσχετίσεις σε μηνιαία βάση μεταξύ των καιρικών συνθηκών και του συνολικού αριθμού ατυχημάτων, ενώ τα ακριβή μεγέθη, αλλά και πρόσημα των συσχετίσεων αυτών μεταβάλλονται ανάλογα με τον τύπο της οδού. Τα ευρήματα είναι συνεπή με τη βιβλιογραφία για τη Γαλλία, ενώ ένα ενδιαφέρον εύρημα αφορά την αρνητική συσχέτιση μεταξύ βροχόπτωσης και αριθμού ατυχημάτων που βρέθηκε για την Αθήνα, και η οποία εξετάστηκε σε περισσότερο βάθος.