Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση των πλέον σύγχρονων εξελίξεων σε σχέση με τους δείκτες κινδύνου και τα δεδομένα έκθεσης σε κίνδυνο για την αξιολόγηση των επιδόσεων ασφάλειας στην Ευρώπη, όσον αφορά στη διαθεσιμότητα των δεδομένων, στις μεθοδολογίες συλλογής και στη χρήση τους. Συγκεκριμένα, διερευνόνται οι έννοιες της έκθεσης και του κινδύνου, καθώς και οι θεωρητικές ιδιότητες των διαφόρων μέτρων έκθεσης που χρησιμοποιούνται στην έρευνα για την οδική ασφάλεια (π.χ. όχηματο-χιλιόμετρα διαδρομής, ανθρωπο-χιλιόμετρα διαδρομής, στόλος οχημάτων, μήκος οδών, πληθυσμός οδηγών, χρόνος που δαπανάται στην κυκλοφορία, κλπ.). Επιπλέον, παρουσιάζονται και αξιολογούνται οι υπάρχουσες μέθοδοι για τη συλλογή εξατομικευμένων στοιχείων έκθεσης σε κίνδυνο για την εκτίμηση των κινδύνων σε εθνικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των μεθόδων έρευνας (π.χ. έρευνες μετακινήσεων, κυκλοφοριακές μετρήσεις) και βάσεων δεδομένων (π.χ. εθνικά μητρώα). Πραγματοποιείται επίσης λεπτομερής ανάλυση της διαθεσιμότητας και της ποιότητας των υφιστάμενων στοιχείων έκθεσης σε κίνδυνο. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα έρευνας ερωτηματολογίου σε ευρωπαϊκές χώρες, με λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα μέτρα έκθεσης, τις πιθανές υποδιαιρέσεις τους (μεταβλητές, τιμές), τη συμμόρφωσή τους με τους ορισμούς και τα χαρακτηριστικά των εθνικών μεθόδων συλλογής τους. Τέλος, διερευνάται η δυνατότητα διεθνών συγκρίσεων στο θέμα του κινδύνου, κυρίως μέσω διεθνών αρχείων δεδομένων με στοιχεία έκθεσης (π.χ. Eurostat, IRTAD, ΕCMT, UNECE, IRF, κ.λπ.). Τα αποτελέσματα αυτής της ανασκόπησης επιβεβαιώνουν ότι η σύγκριση των ποσοστών κινδύνου σε διεθνές επίπεδο μπορεί να είναι ένα πολύπλοκο έργο, καθώς η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των εκτιμήσεων έκθεσης σε κίνδυνο διαφέρει σημαντικά στις ευρωπαϊκές χώρες. Η έλλειψη ενός κοινού πλαισίου για τη συλλογή και την αξιοποίηση των δεδομένων έκθεσης σε κίνδυνο περιορίζει σημαντικά τη συγκρισιμότητα των εθνικών δεδομένων. Ωστόσο, τα διεθνή αρχεία δεδομένων έκθεσης σε κίνδυνο παρέχουν χρήσιμα στατιστικά στοιχεία και εκτιμήσεις με συστηματικό τρόπο και είναι σήμερα οι μόνες πηγές που επιτρέπουν τις διεθνείς συγκρίσεις των επιδόσεων οδικής ασφάλειας, υπό ορισμένες προϋποθέσεις.