Η εργασία αυτή αφορά ένα σημαντικότατο θέμα των επιχειρήσεων μεταφοράς εμπορευμάτων: το στρατηγικό χαρακτήρα της ταυτόχρονης διαχείρισης της ροής εμπορευμάτων και πληροφοριών. Βασισμένη πάνω σε έρευνα στις μεγάλες επιχειρήσεις υπηρεσιών κατεπειγουσών μεταφορών προτείνει ένα θεωρητικό σχήμα της παράλληλης λειτουργίας των δύο ροών καθώς επίσης και των διαφόρων πληροφοριακών συστημάτων που είναι απαραίτητα για τη βελτιστοποίηση των δύο ροών στην αλυσίδα παραγωγής της μεταφοράς εμπορευμάτων. Με βάση αυτό το θεωρητικό σχήμα προσδιορίζεται και αναλύεται η σχέση ανάμεσα στη διαχείριση των ροών και την ανταγωνιστική στρατηγική της επιχείρησης εμπορευματικών μεταφορών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εργασίας αυτής η διαχείριση των δύο τύπων ροών μέσα στην αλυσίδα παραγωγής των εμπορευματικών μεταφορών, με τη χρήση πληροφοριακών συστημάτων υποστήριξης, δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση εμπορευματικών μεταφορών να αποκτήσει σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών της. Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να εκμεταλλευτούν καλύτερα τις ευκαιρίες αυτές οφείλουν να ευθυγραμμίσουν τη διαχείριση της ροής των εμπορευμάτων και των πληροφοριών με την ανταγωνιστική τους στρατηγική.