Ως αποτέλεσμα της μεγάλης σημασίας του τομέα των εμπορευματικών μεταφορών με βαρέα επαγγελματικά οχήματα διεθνώς,, μεγάλο τμήμα της βιβλιογραφίας εστιάζει στην καλύτερη κατανόηση των παραγόντων που επηρεάζουν τόσο την πρόκληση, όσο και τη σοβαρότητα των ατυχημάτων με εμπλοκή βαρέων επαγγελματικών οχημάτων. Ωστόσο, ο παράγοντας της παλαιότητας του οχήματος –αν και σημαντικός στην πράξη – δεν έχει αντιστοίχως διερευνηθεί. Στην παρούσα εργασία, διερευνάται η επιρροή της παλαιότητας οχήματος στην Οδική Ασφάλεια. Αυτό επιχειρείται μέσω ποσοστών εκδήλωσης ατυχημάτων και δεικτών σοβαρότητας για οχήματα ανήκοντα σε ομάδες διαφορετικής παλαιότητας. Για τον σκοπό αυτό, αξιοποιήθηκαν πλέον των 13.000 αρχείων λεπτομερούς καταγραφής ατυχημάτων στην Ελλάδα. Τα ευρήματα καταδεικνύουν πως τα παλαιότερα οχήματα εμφανίζουν 4,5 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα εμπλοκής σε ατύχημα συγκρινόμενα με πιο καινούρια οχήματα. Επιπλέον, τα ατυχήματα με εμπλοκή παλαιών οχημάτων έχουν τέσσερις φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να είναι θανατηφόρα. Περαιτέρω ανάλυση των δεδομένων οδήγησε στην εκτίμηση του κατά κεφαλήν μέσου ετήσιου κόστους για τον ενεργό πληθυσμό της Ελλάδας εξαιτίας των ατυχημάτων με εμπλοκή βαρέων επαγγελματικών οχημάτων. Το κόστος αυτό υπερβαίνει τα 100€, ενώ κατά το ήμισυ οφείλεται αποκλειστικά στα παλαιότερα οχήματα. Τέλος, προτείνονται μέτρα άμβλυνσης του προβλήματος.