Στην εργασία αυτή εξετάζονται οι επιπτώσεις από την εντατικοποίηση της αστυνόμευσης στον αριθμό των οδικών ατυχημάτων και των αντίστοιχων θανάτων στο εθνικό και επαρχιακό επίπεδο, με έμφαση στις δύο σημαντικές παραβάσεις: υπέρβαση ορίου ταχύτητας κυκλοφορίας και οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος. Λόγω της φύσης των δεδομένων (ατυχήματα και θύματα), ως κατάλληλη κατανομή για την ανάλυση τους επιλέγεται η κατανομή Poisson. Μια τεχνική πολυεπίπεδης ανάλυσης (multilevel analysis) εφαρμόζεται για τη διερεύνηση της επίπτωσης της εντατικοποίησης της αστυνόμευσης στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στις διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Επίσης αναπτύσσεται ένα πολυεπίπεδο μαθηματικό πρότυπο πολλαπλών παραμέτρων (multivariate multilevel model) για την ανάλυση και ποσοτικοποίηση των συνδυασμένων επιπτώσεων της εντατικοποίησης της αστυνόμευσης  σε διαφορετικές περιοχές και για διαφορετικά επίπεδα ασφάλειας (ατυχήματα με νεκρούς και τραυματίες). Τα αποτελέσματα της εφαρμογής του μαθηματικού προτύπου δείχνουν μια σημαντική συνολική επιρροή της αστυνόμευσης τόσο στα ατυχήματα όσο και στους νεκρούς. Επίσης, φαίνεται μια σημαντική διαφοροποίηση στην επιρροή της εντατικοποίησης της αστυνόμευσης ανάμεσα στον αριθμό των ατυχημάτων και εκείνο των νεκρών μεταξύ των διαφόρων περιοχών της Ελλάδας.  Ο συνδυασμός   των αποτελεσμάτων των μοντέλων με πρόσθετα στοιχεία συμπεριφοράς οδηγού οδήγησε στο συμπέρασμα ότι η εντατικοποίηση της αστυνόμευσης έχει μία ευθεία επιρροή στη βελτίωση της συμπεριφοράς και της στάσης του οδηγού και συνεπακόλουθα στη μείωση των ατυχημάτων και των θυμάτων τους.