Η εργασία στοχεύει στη διερεύνηση της επίδρασης της σύνταξης και της ανάγνωσης μηνυμάτων κειμένου σε κινητό τηλέφωνο στη συμπεριφορά και στην ασφάλεια των οδηγών νεαρής ηλικίας σε αστικές και υπεραστικές οδους. Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου πραγματοποιήθηκε πείραμα σε προσομοιωτή οδήγησης, κατά το οποίο 34 νεαροί συμμετέχοντες οδήγησαν υπό διάφορες συνθήκες, όπως σε καλοκαιρία, υπό βροχή, την ημέρα και τη νύχτα. Με τη χρήση μεθόδων Λογαριθμοκανονικής Παλινδρόμησης, εξετάστηκε η επίδραση της σύνταξης και της ανάγνωσης μηνυμάτων κειμένου σε κινητό τηλέφωνο, καθώς και άλλων παραμέτρων, στην πιθανότητα ατυχήματος. Προκύπτει ότι η σύνταξη και η ανάγνωση μηνυμάτων κειμένου έχει ως αποτέλεσμα στατιστικά σημαντική μείωση στη μέση ταχύτητα οδήγησης και αύξηση στον μέσο χρόνο αντίδρασης, τόσο σε αστικό όσο και σε υπεραστικό οδικό περιβάλλον. Ταυτόχρονα, έχει ως αποτέλεσμα αυξημένη πιθανότητα ατυχήματος σε συμβάντα, λόγω απόσπασης της προσοχής του οδηγού και καθυστερημένης αντίδρασης τη στιγμή του ατυχήματος. Φαίνεται ότι οι οδηγοί που χρησιμοποιούν κινητό τηλέφωνο με οθόνη αφής εμφανίζουν διαφορετική συμπεριφορά αναφορικά με την τάχύτητα, καθώς και ακόμη μεγαλύτερη πιθανότητα ατυχήματος σε περίπτωση συμβάντος. Η ανάλυση της απόδοσης στην οδήγηση κατά  τη σύνταξη και την ανάγνωση μηνυμάτων κειμένου μπορεί να συμβάλει στον προσδιορισμό μέτρων για τη βελτίωση της απόδοσης, όπως περιοριστικά μέτρα, εκπαίδευση και αδειοδότηση, εκστρατείες ενημέρωσης κ.λπ. Ο προσδιορισμός ορισμένων από τις παραμέτρους σχετικά με τη σύνταξη και την ανάγνωση μηνυμάτων που έχουν επιρροή στη συμπεριφορά και την ασφάλεια των νέων οδηγών και τα επακόλουθα αποτελέσματα μπορεί να αξιοποιηθούν από τους αρμοδίους για τη λήψη αποφάσεων στις μελλοντικές προσπάθειες για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.