Σήμερα, η πρόοδος της τεχνολογίας των αισθητήρων προτείνει αρκετούς τύπους συστημάτων εν-κινήσει-ζύγισης, τα οποία έχουν ελεγχθεί για την αποτελεσματικότητα, την ακρίβεια και την ανταποδοτικότητά τους.  Στην εργασία αυτή εξετάστηκαν οι σύγχρονες τεχνολογίες πιεζοηλεκτρικών συστημάτων, χωρητικών επιφανειών (capacitive mats), καμπτόμενων πλακών (bending plates), κυψελών φόρτισης (load cells) και οπτικών ινών, αναλύθηκαν οι δυνατότητες και επιδόσεις των διαθέσιμων τεχνολογιών αισθητήρων εν-κινήσει-ζύγισης με έμφαση στα τεχνολογικά τους χαρακτηριστικά και προτάθηκε ένα σχήμα για την ολοκλήρωσή τους σε πληροφοριακά συστήματα για την αποτελεσματική διαχείριση της οδικής υποδομής. Ο κρίσιμος παράγοντας για τη βέλτιστη αξιοποίηση της υποδομής της εν-κινήσει-ζύγισης είναι ο σχεδιασμός μιας αποτελεσματικής ροής πληροφοριών που αναπτύσσεται παράλληλα στη φυσική ροή των οχημάτων με τρόπο ώστε οι πληροφορίες που συλλέγονται στους σταθμούς εν-κινήσει-ζύγισης να μεταδίδονται αυτόματα σε τοπικούς και κεντρικούς κόμβους για – απλή ή σύνθετη – επεξεργασία και περαιτέρω μεταβίβαση και αξιοποίηση της πληροφορίας σε πραγματικό χρόνο.