Στόχος της εργασίας είναι η διερεύνηση τη σοβαρότητα και την πιθανότητα οδικών ατυχημάτων σε αστικές περιοχές με την ανάλυση δεδομένων κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, τα στοιχεία των οδικών ατυχημάτων από ένα κεντρικό οδικό άξονα στην Αθήνα, Ελλάδα, συλλέχθηκαν για την περίοδο 2006-2010. Στη συνέχεια, ελήφθησαν δεδομένα κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο από το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας της Αθήνας. Για τον σκοπό αυτό, αναπτύχθηκαν πρότυπα λογιστικής παλινδρόμησης. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η σοβαρότητα των οδικών ατυχημάτων επηρεάζεται ανάλογα με το λογάριθμο της πυκνότητας της κυκλοφορίας, τον τύπο του οχήματος και το είδος του ατυχήματος. Όταν τα δεδομένα χωρίζονται σε δύο ομάδες ατυχημάτων σε ώρες αιχμής και εκτός αιχμής, η παράμετρος της πυκνότητας της κυκλοφορίας είναι η μόνη στατιστικά σημαντική. Επιπλέον, ο κυκλοφοριακός φόρτος είναι η μόνη παράμετρος που έχει στατιστικά σημαντική επίδραση στην πιθανότητα ατυχήματος.