Στόχος της εργασίας είναι η διερεύνηση της επιρροής των Τεχνικών Μέτρων Χαμηλού Κόστους (ΤΜΧΚ) στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας σε αστικές περιοχές. Η διερεύνηση αυτή αφορά συγκεκριμένα στις τοπικές υπερυψώσεις, τις οδούς μικτής κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών, το υπερυψωμένο οδόστρωμα σε διασταύρωση και άλλα μέτρα που έχουν εφαρμοστεί σε οδούς μίας κατεύθυνσης και μίας λωρίδας κυκλοφορίας στο Δήμο του Νέου Ψυχικού στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας. Τα δεδομένα αναλύθηκαν χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία ανάλυσης ατυχημάτων «πριν» και «μετά» με μεγάλη περιοχή ελέγχου. Ως περιοχή ελέγχου επελέγησαν  δύο δήμοι της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας, οι οποίοι παρουσιάζουν παρόμοιο χαρακτηριστικά οδικού δικτύου και χρήσεων γης με την εξεταζόμενη περιοχή. Από την  εφαρμογή της μεθοδολογίας προέκυψε ότι ο συνολικός αριθμός των ατυχημάτων παρουσίασε μια στατιστικά σημαντική μείωση, η οποία ενδεχομένως μπορεί να αποδοθεί στα ΤΜΧΚ. Η μείωση αυτή αφορά στα επιβατικά οχήματα και στα ατυχήματα  ενός οχήματος. Η μείωση αυτή, πιθανώς οφείλεται στη βελτίωση της συμπεριφοράς των οδηγών με ηλικία άνω των 25 ετών. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας είναι χρήσιμα για τον προσδιορισμό των κατάλληλων τεχνικών μέτρων χαμηλού κόστους για την  αντιμετώπιση προβλημάτων οδικής ασφάλειας σε αστικές περιοχές.