Εισαγωγή: Στα θεωρητικά πρότυπα οδηγικής συμπεριφοράς, οι στάσεις των οδηγών θεωρούνται καθοριστικός παράγοντας της συμπεριφοράς τους. Επιπλέον, αναγνωρίζεται ευρέως η σχέση μεταξύ της δηλούμενης τάσης διάπραξης παράβάσης και της εμπλοκής σε ατύχημα. Στην παρούσα έρευνα εξετάζεται η δηλούμενη συμπεριφορά και η στάση των οδηγών απέναντι σε επικίνδυνες συμπεριφορές που σχετίζονται με την παράβαση των ορίων ταχύτητας, την οδήγηση σε κατάσταση μέθης και τη χρήση κινητού τηλεφώνου, χρησιμοποιώντας ανάλυση διασποράς. Μέθοδος: Χρησιμοποιήθηκε το δείγμα 601 Ελλήνων οδηγών που συμμετείχαν στην πανευρωπαϊκή έρευνα SARTRE 4. Η ανάλυση εντόπισε τρεις ομάδες οδηγών. Ι οδηγοί της ομάδας 1 διαπράττουν συχνότερα παραβάσεις, οι οδηγοί της ομάδας 2 είναι υπέρ των μέτρων για την αποφυγή παραβάσεων, ενώ έχουν μετριοπαθή στάση προς τη συμμόρφωση με τους κανόνες κυκλοφορίας και οι οδηγοί στην ομάδα 3 υποστηρίζουν σθεναρά τα μέτρα για την αποφυγή παραβάσεων και, επίσης, συμμόρφωνονται με τους κανόνες κυκλοφορίας. Προσδιορίστηκαν επίσης οι επικίνδυνες συμπεριφορές και οι σχετικές στάσεις που διαφοροποιούν τις τρεις ομάδες των οδηγών. Αποτελέσματα: Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι διαφορές στις στάσεις και τις συμπεριφορές μπορεί να αποδοθούν σε παράγοντες όπως η ηλικία, το φύλο και η περιοχή κατοικίας. Τα ευρήματα της έρευνας παρέχουν επίσης κάποια εικόνα για τις τρέχουσες στάσεις των οδηγών απέναντι στις παραβάσεις, ιδίως εκείνες που επηρεάζουν αρνητικά την οδική ασφάλεια. Η εικόνα των απόψεών τους σχετικά με τις παραβάσεις μπορεί να αποτελέσει τη βάση για παρεμβάσεις που σχετίζονται με τη συμπεριφορά απέναντι στον κίνδυνο, που να είναι προσαρμοσμένες στις συγκεκριμένες ομάδες, με στόχο την ενημέρωση, την εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση του κοινού. Σημασία για τη βιομηχανία: Οι φορείς που επικεντρώνονται σε παρεμβάσεις για την οδική ασφάλεια θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν αυτές τις πληροφορίες στον σχεδιασμό και την εφαρμογή εκστρατει’ων εκπαίδευσης, στα προγράμματα εφαρμογής και στον καθορισμό των σχετικών προτεραιοτήτων.