Η έρευνα αυτή έχει ως στόχο να διερευνήσει τη σχέση μεταξύ της διαχείρισης της οδικής ασφάλειας και των επιδόσεων οδικής ασφάλειας σε επίπεδο χώρας. Για τον σκοπό αυτό, έχει επιλεγεί ένα κατάλληλο θεωρητικό πλαίσιο, συγκεκριμένα η πυραμίδα “SUNflower”, η οποία περιγράφει τα συστήματα διαχείρισης της οδικής ασφάλειας σε όρους μιας ιεραρχίας σε πέντε επίπεδα: (i) δομή και πολιτισμό, (ii) προγράμματα και μέτρα, (iii) «ενδιάμεσα αποτελέσματα» – δείκτες απόδοσης ασφάλειας (ΔΑΑ), (iv) τελικά αποτελέσματα – θανάτοι και τραυματισμοί, και (v) κοινωνικό κόστος. Για κάθε επίπεδο της πυραμίδας, υλοποιείται ένας σύνθετος δείκτης, βάσει δεδομένων από 30 ευρωπαϊκές χώρες. Ειδικά όσον αφορά τους δείκτες διαχείρισης της οδικής ασφάλειας, αυτοί υπολογίζονται με χρήση Κατηγορικής Ανάλυσης Κυρίων Παραγόντων (Categorical Principal Component Analysis) βάσει των απαντήσεων σε ειδικό ερωτηματολόγιο για τη διαχείριση της οδικής ασφάλειας, που αναπτύχθηκε και διανεμήθηκε από κοινού από την ομάδα ETSC/PIN και το ερευνητικό έργο «DaCoTa». Στη συνέχεια, αναπτύσσονται πρότυπα quasi-Poisson και Beta πρότυπα παλινδρόμησης, για τη σύνδεση των δεικτών διαχείρισης της οδικής ασφάλειας και άλλων δεικτών (βασικά χαρακτηριστικά, ΔΑΑ) με την επίδοση οδικής ασφάλειας. Σε αυτό το πλαίσιο, εξετάζονται διαφορετικοί δείκτες επιδόσεων οδικής ασφάλειας: ποσοστά θνησιμότητας και θνητότητας, ποσοστό μείωσης των θανάτων κατά τη διάρκεια μιας δεδομένης περιόδου, ένας σύνθετος δείκτης των τελικών αποτελεσμάτων οδικής ασφάλειας, και ένας σύνθετος δείκτης «ενδιάμεσων» αποτελέσματων. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων δείχνουν ότι η διαχείριση της οδικής ασφάλειας μπορεί να περιγραφεί με τρεις σύνθετους δείκτες: “όραμα και στρατηγική”, “προϋπολογισμό, αξιολόγηση και λογοδοσία”, και “μέτρηση των στάσεων και των συμπεριφορών των χρηστών του οδικού δικτύου”. Επιπλέον, δεν διαπιστώνεται άμεση στατιστική σχέση μεταξύ των δεικτών διαχείρισης της οδικής ασφάλειας και τα τελικά αποτελέσματα. Ωστόσο, εντοπίσθηκε στατιστική σχέση μεταξύ της διαχείρισης της οδικής ασφάλειας και τα «ενδιάμεσα» αποτελέσματα, τα οποία με τη σειρά τους βρέθηκε να επηρεάζουν τα «τελικά» αποτελέσματα, επιβεβαιώνοντας την προσέγγιση SUNflower για τη διαδοχική επίδραση του κάθε επιπέδου.