Η μακροσκοπική προτυποποίηση της οδικής ασφάλειας μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση της αντίληψης σχετικά με αυτό το παγκόσμιο πρόβλημα και να βοηθήσει τους λήπτες αποφάσεων, τόσο στις λιγότερο αναπτυγμένες, όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες, να προσαρμόσουν τις πολιτικές τους κατάλληλα. Ο στόχος της εργασίας είναι να δείξει πως η ανάλυση μακροσκοπικών δεδομένων οδικής ασφάλειας μπορεί να είναι χρήσιμη στην εξήγηση τάσεων οδικής ασφάλειας και συνεπώς να υποστηρίξει εκστρατείες και πρωτοβουλίες οδικής ασφάλειας. Παρουσιάζονται στατιστικές τεχνικές για τη μακροσκοπική ανάλυση δεδομένων οδικής ασφάλειας, ακολουθούμενα από παραδείγματα εφαρμογών σε δεδομένα Ευρωπαϊκών χωρών. Επίσης, συζητούνται πρακτικά θέματα, όπως διαγνωστικές διαδικασίες και δείκτες αξιολόγησης των αποτελεσμάτων. Η εργασία ολοκληρώνεται με μια συζήτηση γύρω από αναδυόμενες μεθοδολογίες αιχμής στο χώρο.