Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται μια μεθοδολογία για την προτυποποίηση της συμπεριφοράς των πεζών ως προς τη διάσχιση οδών κατά μήκος μιας διαδρομής σε αστικό χώρο, καθώς και ένας αλγόριθμος για τον υπολογισμό της επικινδυνότητας οδικού ατυχήματος κατά μήκος της διαδρομής. Για τον σκοπό αυτό αξιοποιούνται και αναπτύσσονται περαιτέρω ορισμένα υφιστάμενα πρότυπα. Ειδικότερα, ένα ιεραρχικό λογιστικό πρότυπο και ένα γραμμικό πρότυπο συνδέονται και προσαρμόζονται σε ένα ιεραρχικό πρότυπο συμπεριφοράς πεζών ως προς τη διάσχιση οδών, επιτρέποντας τον υπολογισμό της κατανομής των πιθανοτήτων διάσχισης ενός οδικού τμήματος μεταξύ διαφόρων θέσεων σε κόμβο ή εκτός κόμβου. Οι ανεξάρτητες μεταβλητές περιλαμβάνουν μια ομάδα μετρήσιμων γεωμετρικών και κυκλοφοριακών χαρακτηριστικών του οδικού τμήματος. Στη συνέχεια, αναπτύσσεται ένα δεύτερο πρότυπο για τον υπολογισμό της κατανομής της πιθανότητας διάσχισης οδού σε σχέση με την απόσταση από την αρχή της διαδρομής. Τα δύο πρότυπα επικυρώθηκαν επαρκώς με βάση κατάλληλες έρευνες πεδίου. Με βάση τα παραπάνω πρότυπα, προτείνεται ένα πλήρες πλαίσιο για την προτυποποίηση της συμπεριφοράς των πεζών ως προς τη διάσχιση οδών σε αστικό χώρο. Επιπλέον, παρουσιάζεται μια σειρά εξισώσεων για τον υπολογισμό της επικινδυνότητας του πεζού κατά μήκος μιας διαδρομής σε σχέση με την αντίστοιχη συμπεριφορά διάσχισης οδών.