Η εργασία αυτή αφορά στον προσδιορισμό των παραμέτρων συμπεριφοράς του οδηγού που επηρεάζουν τις επιλογές του αναφορικά με τη μείωση του κινδύνου ατυχήματος.  Για τον σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε μία έρευνα πεδίου με τη χρήση ειδικού ερωτηματολογίου και χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της δεδηλωμένης προτίμησης για την ανάπτυξη ενός επεξηγηματικού προτύπου.  Η εφαρμογή του προτύπου λογαριθμοκανονικής παλινδρόμησης που αναπτύχθηκε έδειξε ότι οι παράμετροι που σχετίζονται με την διάρκεια της μετακίνησης και την αύξηση του κόστος και του χρόνου μετακίνησης εμφανίζουν σημαντική επιρροή στις επιλογές εναλλακτικών μειώσεων του κινδύνου ατυχήματος.  Άλλες παράμετροι με σημαντική επιρροή αφορούν στο φύλο, στην οικογενειακή κατάσταση, στην εμπειρία οδήγησης και στο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα. Επιπλέον, η εφαρμογή του προτύπου έδειξε ότι η απόλυτη τιμή του επιπλέον χρόνου μετακίνησης – και όχι η ποσοστιαία μεταβολή – φαίνεται να παίζει τον πιο σημαντικό ρόλο στις επιλογές του οδηγού απέναντι στη μείωση του κινδύνου ατυχήματος ανεξάρτητα της διάρκειας της μετακίνησης.  Τα αποτελέσματα από την ανάλυση ευαισθησίας των κρίσιμων παραμέτρων που επηρεάζουν τις επιλογές του οδηγού μπορεί να φανούν χρήσιμα για τον προσδιορισμό των κατάλληλων στρατηγικών, προγραμμάτων και μέτρων για τη βελτίωση της συμπεριφοράς του οδηγού.