Το σύνολο των άμεσων και έμμεσων επιπτώσεων των συνθηκών κυκλοφορίας και των καιρικών συνθηκών στην οδική ασφάλεια είναι ένα περίπλοκο θέμα που έχει προσελκύσει σημαντικό ενδιαφέρον. Στην εργασία αυτή εκτιμήθηκε ένα πρότυπο ακέραιης αυτοπαλινδρόμησης (integer autoregressive model – INAR) για την αξιολόγηση της συνδυασμένης επίδρασης των καιρικών συνθηκών, του κυκλοφοριακού φόρτου και της ταχύτητας σε τέσσερα θέματα οδικής ασφάλειας: τα οδικά ατυχήματα, τους θανάτους σε αυτά, τα ατυχήματα πεζών και τους θανάτους πεζών, χρησιμοποιώντας καθημερινά δεδομένα από την Αθήνα, για περίοδο 21 ετών. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η μεταβλητή με τη σταθερά μεγαλύτερη επιρροή είναι η μέση ημερήσια βροχόπτωση μαζί με την τιμή χρονικής υστέρησης. Σε αντίθεση με τα αποτελέσματα προηγούμενων ερευνών, φαίνεται ότι αύξηση της βροχόπτωσης προκαλεί μείωση του συνολικού αριθμού των ατυχημάτων και των θανάτων, καθώς και των ατυχημάτων και των θανάτων πεζών, ένα εύρημα που μπορεί να αποδοθεί στην πιο προσεκτική συμπεριφορά των οδηγών και στην τήρηση μικρότερων ταχυτήτων σε βροχερές συνθήκες. Η αύξηση της ταχύτητας βρέθηκε ότι οδηγεί σε αύξηση των θανάτων και των ατυχημάτων, ενώ ο κυκλοφοριακός φόρτος επηρεάζει τον αριθμό των ατυχημάτων αλλά όχι των θανάτων.