Οι ιεραρχικές δομές στα δεδομένα οδικής ασφάλειας λαμβάνουν όλο και περισσότερη προσοχή διεθνώς και πολυεπίπεδα (ΠΕ) πρότυπα προτείνονται για τον σωστό χειρισμό των προκυπτόντων εξαρτήσεων μεταξύ των παρατηρήσεων. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει εμπειρική σύνθεση της πραγματικής προστιθέμενης αξίας των τεχνικών προτυποποίησης ΠΕ, σε σύγκριση με άλλες προσεγγίσεις προτυποποίησης. Η παρούσα εργασία συνοψίζει το στατιστικό και εννοιολογικό υπόβαθρο και τα κίνητρα για πολυεπίπεδη αναλύση στην έρευνα για την οδική ασφάλεια. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η ανασκόπηση αρκετών ΠΕ αναλύσεων που εφαρμόζονται συγκεντρωτικά και εξατομικευμένα δεδομένα ατυχημάτων. Σε κάθε περίπτωση, η σημασία των τεχνικών προτυποποίησης ΠΕ αξιολογείται εξετάζοντας αν η ανάπτυξη ΠΕ προτύπου (i) επιτρέπει τη βελτίωση της προσαρμογής του προτύπου στα δεδομένα, (ii) επιτρέπει τον εντοπισμό και την επεξήγηση της τυχαίας διακύμανσης σε συγκεκριμένα επίπεδα της θεωρούμενης ιεραρχίας, και (iii) παρέχει διαφορετικά (πιο σωστά) συμπεράσματα από την ανάπτυξη μονο-επίπεδου προτύπου αναφορικά με τη σημαντικότητα των εκτιμήσεων των παραμέτρων. Τα στοιχεία που εξετάσθηκαν οδηγούν σε διαφορετικά συμπεράσματα, ανάλογα με το αν η ανάλυση αφορά τα συγκεντρωτικά ή εξατομικευμένα δεδομένα. Στην πρώτη περίπτωση, η εφαρμογή των τεχνικών ανάλυσης ΠΕ φαίνεται απλή και σχετική. Οι μελέτες που βασίζονται σε εξατομικευμένα στοιχεία ατυχημάτων, από την άλλη πλευρά, καταλήγουν σε διάφορες διαπιστώσεις: υπολογιστικά προβλήματα είναι πιθανά και οι εφαρμογές ΠΕ δεν είναι συστηματικά αναγκαίες. Η γενική σύσταση σχετικά με τα εξατομικευμένα δεδομένα ατυχημάτων είναι η προκαταρκτική εξέταση της αναγκαιότητας της ΠΕ αναλύσης και των συμπληρωματικών πληροφοριών που πρέπει να αναμένονται από την εφαρμογή της.