Στην εργασία αυτή εξετάζεται η επίπτωση της εντατικοποίησης της αστυνόμευσης στην οδική ασφάλεια στο εθνικό και επαρχιακό επίπεδο στην Ελλάδα, με έμφαση σε μία από τις πλέον σημαντικές παραβάσεις: την οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος. Στα πλαίσια της έρευνας αυτής αναπτύχθηκαν πολυεπίπεδα μαθηματικά πρότυπα της αρνητικής διωνυμικής κατανομής (negative binomial multilevel models) και διερευνήθηκαν δύο διαφορετικές μεθοδολογίες τοπικής ταξινόμησης. Η πρώτη μεθοδολογία βασίζεται στη γεωγραφική ταξινόμηση βάσει χαρτογραφικών δεδομένων, ενώ η δεύτερη βασίζεται στην ανάλυση αποτελεσμάτων μαθηματικής ομαδοποίησης βάσει δημογραφικών και κυκλοφοριακών δεδομένων, καθώς και δεδομένων που περιγράφουν το επίπεδο οδικής ασφάλειας. Τα αποτελέσματα της εφαρμογής της μεθοδολογίας καταδεικνύουν ότι υπάρχει σημαντική χωρική εξάρτηση μεταξύ των οδικών ατυχημάτων και της αστυνόμευσης.  Επιπροσθέτως, προκύπτει ότι η εξάρτηση αυτή μπορεί να ερμηνευθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια όταν οι γεωγραφικές υποπεριοχές μελέτης προσδιορίζονται βάσει των ποιοτικών ομοιοτήτων τους, παρά βάσει της γεωγραφικής τους γειτνίασης.