Αρκετές νέες τεχνολογίες (από συστήματα πλοήγησης έως συστήματα περιορισμού ταχύτητας και συστήματα ανίχνευσης κοπώσεως οδηγού) αρχίζουν να εμφανίζονται, ορισμένες από τις οποίες είτε είναι σχεδιασμένες ειδικά για τους ηλικιωμένους οδηγούς, είτε αναμένεται να φανούν χρήσιμες από τους ηλικιωμένους οδηγούς. Ταυτόχρονα, οι ίδιοι ηλικιωμένοι οδηγοί αναμένεται να αντιμετωπίσουν τις περισσότερες δυσκολίες προσαρμογής στη χρήση αυτών των τεχνολογιών. Συνεπώς, η καλύτερη κατανόηση της αντίληψης αυτών των τεχνολογιών από τους ηλικιωμένους οδηγούς θα βοηθήσει τους ειδικούς να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή αποδοχή και καθολική επιτυχία της ανάπτυξής τους. Χρησιμοποιώντας στοιχεία συμπεριφοράς των Ελλήνων οδηγών, τα οποία συλλέχθησαν στο πλαίσιο μία εκτεταμένης έρευνας πεδίου σε 23 Ευρωπαϊκές χώρες (δεδομένα από το ερευνητικό έργο SARTRE-3), πραγματοποιήθηκε στατιστική ανάλυση της αντίληψης της χρησιμότητας και της αποδοχής των νέων τεχνολογιών από τους ηλικιωμένους οδηγούς. Τα αποτελέσματα του μαθηματικού προτύπου τύπου διατεταγμένου logit (ordered logit model) που αναπτύχθηκε επιτρέπουν τον προσδιορισμό των παραγόντων της ανθρώπινης συμπεριφοράς απέναντι στην εισαγωγή των εξελιγμένων τεχνολογιών, ειδικά σε σχέση με τα πιο ευαίσθητα τμήματα του πληθυσμού των οδηγών. Παραδείγματος χάριν, οι ηλικιωμένοι οδηγοί είναι γενικά πιο θετικά προσκείμενοι προς τις εξεταζόμενες τεχνολογίες εντός του οχήματος, ενώ οι γυναίκες δείχνουν μια μεγαλύτερη επιθυμία αποδοχής τους.