Οι μοτοσυκλετιστές αποτελούν μια ευάλωτη κατηγορία χρηστών του οδικού δικτύου με αυξημένη συχνότητα και σοβαρότητα ατυχημάτων. Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στους παράγοντες ατυχημάτων των μοτοσυκλετιστών και παρουσιάζει την ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις των μοτοσυκλετιστών με τους οδηγούς αυτοκινήτων, καθώς και τις αλληλεπιδράσεις με τα στοιχεία της υποδομής και τις καιρικές συνθήκες. Όπως διαπιστώνεται, υπάρχουν αρκετοί κρίσιμοι παράγοντες κινδύνου, με διαφορετικό βαθμό επιρροής στην πιθανότητα και τη σοβαρότητα ατυχημάτων μοτοσυκλετιστών. Προτείνεται ευρεία κατάταξη με βάση το μέγεθος και την ανάγκη για περαιτέρω έρευνα για κάθε παράγοντα κινδύνου. Η εργασία καταλήγει με τη συζήτηση της σημασία της περαιτέρω εξέτασης της ανάλυσης των ατυχημάτων, της ποιότητας και της διαθεσιμότητας των στοιχείων, των μεθόδων που εφαρμόζονται για την προτυποποίηση του κινδύνου και της έκθεσης σε κίνδυνο και του εντοπισμού του κινδύνου για τη σε βάθος κατανόηση των καθοριστικών παραγόντων ασφάλειας των μοτοσυκλετιστών.