Η εργασία αυτή έχει στόχο τον προσδιορισμό προτύπων σχετικά με τις στάσεις , τις αντιλήψεις και τη συμπεριφορά των πεζών στην Ευρώπη, με βάση τα αποτελέσματα της πανευρωπαϊκής έρευνας SARTRE 4 (Social Attitudes to Road Traffic Risk in Europe) που διεξήχθη στα τέλη του 2010 και στις αρχές του 2011 (ερωτηματολόγιο με προσωπικές συνεντεύξεις σε 19 Ευρωπαϊκές χώρες όπου συμμετείχαν 4290 πεζοί).  Τα διάφορα στοιχεία  των στάσεων και της συμπεριφοράς των πεζών (π.χ. αποδοχή των μέτρων και των κυρώσεων, ριψοκίνδυνη συμπεριφορά, αντιληπτό  επίπεδο των υπηρεσιών, κλπ.) προσδιορίστηκαν με τη βοήθεια ανάλυσης κυρίων παραγοντων (Principal Component Analysis- PCA) στις 33 μεταβλητές που περιλαμβάνονται στην έρευνα. Επιπλέον, εντοπίστηκαν ομάδες των πεζών με παρόμοια χαρακτηριστικά στάσης και συμπεριφοράς μέσω ανάλυσης σε ομάδες δύο βημάτων (Two Step Cluster Analysis).  Τα αποτελέσματα αποκάλυψαν οκτώ μεταβλητές,  έξι από τις οποίες σχετίζονται με τη στάση των πεζών και οι δύο με τη συμπεριφορά τους,  που αναλύθηκαν περαιτέρω για διαφορετικές χώρες και για ομάδες διαφορετικής ηλικίας και φύλου. Επιπρόσθετα, η ανάλυση σε ομάδες οδήγησε σε  τρεις κατηγορίες πεζών. Η πρώτη κατηγορία αφορά σε πεζούς με «θετική συμπεριφορά και θετική στάση». Η δεύτερη αφορά σε πεζούς με «αρνητική συμπεριφορά και αρνητική στάση», κατηγορία όπου οι άνδρες και νεαροί πεζοί υπερεκπροσωπούνται.  Η τρίτη κατηγορία αφορά στους ουδέτερους πεζούς με «θετική συμπεριφορά αλλά μη-ξεκάθαρη στάση», μια ομάδα που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη διασπορά μεταξύ των χωρών και της οποίας το ποσοστό καθορίζει την κυρίαρχη κατηγορία πεζών σε κάθε χώρα. Ωστόσο, η αναλογία των διαφόρων κατηγοριών σε κάθε χώρα δεν φαίνεται να σχετίζεται με το ποσοστό θνησιμότητας των πεζών.