Η Ηλεκτρονική Μεταβίβαση Δεδομένων (EDI, Electronic Data Interchange) ορίζεται ως η μεταβίβαση δεδομένων, δομημένων σε μορφή προκαθορισμένων προτυποποιημένων μηνυμάτων, από υπολογιστή σε υπολογιστή δια μέσου ηλεκτρονικής οδού.  Η EDI στις μεταφορές είναι μία υπηρεσία που θα αντικαταστήσει τη χρήση των παραδοσιακών εγγράφων μεταφοράς από ηλεκτρονικά μηνύματα.  Αυτή η αντικατάσταση έχει ανάγκη μίας μεταβατικής περιόδου, διότι πρέπει αφενός να βρεθούν οι κατάλληλες τεχνικές λύσεις σε διεθνές επίπεδο και αφετέρου οι χρήστες της EDI στις μεταφορές να εξοικειωθούν στη νέα ηλεκτρονική λογική.  Η πολυπλοκότητα των προβλημάτων της EDI στις μεταφορές αποτελεί σημαντική ευκαιρία για τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών αφού μπορούν να προσφέρουν ταυτόχρονα πολλαπλές υπηρεσίες που επιφέρουν προστιθέμενη υπηρεσία (προτυποποίηση, τηλεπικοινωνίες, πληροφορική).  Το μέλλον για την EDI στις μεταφορές καθώς και για τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών είναι ανοικτό, ιδιαίτερα στην προοπτική της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς στην Ευρώπη.