Το μέλλον της Αθήνας εξαρτάται από την ανάπτυξη και τη συστηματική εφαρμογή μίας πολιτικής βιώσιμης κινητικότητας, η οποία θα διασφαλίζει τη δυνατότητα στους Αθηναίους πολίτες να κινούνται γρήγορα, με ασφάλεια και με φιλικούς προς το περιβάλλον τρόπους.  Στην παρούσα εργασία αναλύονται οι βασικές παράμετροι του συστήματος μεταφορών του Πολεοδομικού Συγκροτήματος της Αθήνας και με βάση τις διεθνώς παραδεκτές αρχές ανάπτυξης των αστικών μεταφορικών συστημάτων, παρουσιάζεται μία ολοκληρωμένη προσέγγιση της πολιτικής βιώσιμης κινητικότητας.  Πιο συγκεκριμένα, προσδιορίζονται οι βασικές αρχές της πολιτικής, οι είκοσι δράσεις προτεραιότητας και τα κύρια σημεία του απαραίτητου σχεδίου εφαρμογής.  Η επιτυχία της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης εξαρτάται από τον κατάλληλο συνδυασμό της ανάπτυξης των έργων υποδομής με αντίστοιχα μέτρα για τη σωστή λειτουργία τους, με έμφαση στη διαχείριση της στάθμευσης και των χρήσεων γης και τη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς, καθώς και την αξιοποίηση της συγκυρίας των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004.