Η προτυποποίηση είναι πλέον σημαντική για όλες τις πτυχές της κυκλοφοριακής τεχνικής. Τα εφαρμοζόμενα πρότυπα αφορούν είτε σε μακροσκοπικά πρότυπα που αφορούν πτυχές της κυκλοφορίας που σχετίζονται με το δίκτυο, είτε σε μικροσκοπικά πρότυπα, τα οποία αναπαριστούν  τη ροή της κυκλοφορίας με τη κίνηση μεμονωμένων οχημάτων. Τα θέματα της ασφάλειας μπορεί να ενσωματωθούν σε διάφορα επίπεδα της προτυποποίησης  και να στοχεύουν διάφορα θέματα σχετικά με τη συμπεριφορά του οδηγού. Τα θέματα ασφάλειας που σχετίζονται με το δίκτυο συνήθως αντιμετωπίζονται με μακροσκοπικά πρότυπα. Αναπαριστούν την προσφορά, δηλαδή το οδικό δίκτυο και τη ζήτηση, δηλαδή τις μετακινήσεις των ανθρώπων , και μέσω του συνδυασμού τους, δημιουργείται ο κυκλοφοριακός φόρτος στις οδούς του δικτύου. Μικροσκοπικά πρότυπα εφαρμόζονται για όλα τα θέματα που επηρεάζουν άμεσα το έργο της οδήγησης ενός οχήματος. Γενικά, στο πλαίσιο αυτό, η οδήγηση ενός οχήματος αναφέρεται στην  τήρηση, από τον οδηγό, του ελέγχου σε πλευρική και διαμήκη κατεύθυνση. Αυτό το έργο μπορεί να υποβοηθείται από νέα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού (ADAS ) ή πληροφοριακών συστημάτων εντός του οχήματος ( IVIS ). Στο κεφάλαιο αυτό, παρουσιάζεται αρχικά μια επισκόπηση των προτύπων που εφαρμόζονται στο πλαίσιο του έργου INSAFETY, και στη συνέχεια ενδεικτικές εφαρμογές  που φανερώνουν τις δυνατότητες των προτύπων για τις αναλύσεις ασφάλειας . Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι πιθανές επεκτάσεις των προτύπων που θα τα βελτίωναν ως προς τις ενδείξεις ασφαλείας και πιθανές μελλοντικές εφαρμογές προτύπων σε αναλύσεις ασφάλειας.