Στόχος της παρούσας έρευνας είναι η διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου για τη συλλογή δεδομένων οδικών ατυχημάτων στις Ευρωπαϊκές χώρες. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να επιτευχθεί η εναρμόνιση των δεδομένων οδικών ατυχημάτων τόσο σε εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και σταδιακά, η αύξηση της διαθεσιμότητας συγκρίσιμων στοιχείων οδικών ατυχημάτων, με τα οποία θα πραγματοποιηθούν πιο ενδιαφέρουσες και πλήρεις αναλύσεις. Συγκεντρώθηκαν πληροφορίες σχετικά με τα υπάρχοντα συστήματα συλλογής δεδομένων οδικών ατυχημάτων καθώς και των αναγκών διαφόρων φορέων από διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες, με σκοπό τον καθορισμό των αναγκαίων στοιχείων για αναλύσεις οδικής ασφάλειας. Τα εθνικά συστήματα συλλογής όλων των Ευρωπαϊκών χωρών αναλύθηκαν και μέσω μιας αναδραστικής διαδικασίας, λαμβάνοντας υπ’οψη τη διαθεσιμότητα, τη χρησιμότητα και τις απόψεις των Εθνικών Εμπειρογνωμόνων, σχηματίστηκε η πρόταση για ένα Κοινό Πλαίσιο Δεδομένων Οδικών Ατυχημάτων, που συμπεριλαμβάνει ένα ελάχιστο σύνολο τυποποιημένων στοιχείων, το οποίο θα οδηγήσει στη διαθεσιμότητα συγκρίσιμων στοιχείων οδικών ατυχημάτων στην Ευρώπη. Η υιοθέτηση του κοινού πλαισίου αυτού είναι ευέλικτη ανάλογα με τις εκάστοτε εθνικές ανάγκες/ιδιαιτερότητες και θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη του αντίστοιχου κοινού πλαισίου που θα χρησιμοποιηθεί σε παγκόσμιο επίπεδο.