Το αντικείμενο της έρευνας είναι η ανάπτυξη μιας συνολικής εικόνας για την ασφάλεια των πεζών στις Ευρωπαϊκές χώρες, ο εντοπισμός παραμέτρων που σχετίζονται με αυξημένη επικινδυνότητα θανάτου πεζών και η διατύπωση προτάσεων μέτρων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ευρώπη. Ειδικότερα, δεδομένα που αφορούν στο πλήθος νεκρών πεζών για την περίοδο 1997-2006 εξάγονται από την Ευρωπαϊκή βάση δεδομένων CARE, και συσχετίζονται με βασικές παραμέτρους οδικής ασφάλειας, όπως είναι η ηλικία και το φύλο του πεζού (με έμφαση στα παιδιά και στους ηλικιωμένους, τις συνθήκες φωτισμού, τον τύπο περιοχής (εντός / εκτός κατοικημένης περιοχής) και την εποχικότητα. Εξετάζονται τόσο συνολικές τάσεις όσο και συγκρίσεις μεταξύ χωρών, ενώ υπολογίζονται και οι αντίστοιχοι δείκτες επικινδυνότητας (νεκροί πεζοί ανά εκατομμύρια κατοίκων). Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι, παρόλο που ο αριθμός των νεκρών πεζών στην Ευρώπη παρουσιάζει τάση μείωσης, οι δείκτες επικινδυνότητας νεκρών πεζών είναι ακόμη ιδιαίτερα αυξημένοι στις νότιες Ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και στα νέα κράτη-μέλη. Επίσης, ο αριθμός των νεκρών πεζών είναι ιδιαίτερα αυξημένος εντός κατοικημένων περιοχών, κατά τη διάρκεια της νύχτας και κατά τους χειμερινούς μήνες, ενώ τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι παραμένουν οι πιο ευάλωτοι χρήστες. Τα αποτελέσματα αναλύονται περαιτέρω σε σχέση με την έκθεση στον κίνδυνο των πεζών. Τέλος, πραγματοποιείται ανασκόπηση διαφόρων μέτρων οδικής ασφάλειας από τη διεθνή εμπειρία και προτείνονται συγκεκριμένες περιοχές δράσεις με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας.