Στην εργασία εξετάζονται οι παράγοντες κινδύνου των μοτοσικλετιστών αναφορικά με τα χαρακτηριστικά της οδικής υποδομής, και διερευνάται η έκταση και το μέγεθος της επιρροής τους στη μελέτη των ατυχημάτων μοτοκσικλετιστών. Για τον σκοπό αυτό συγκεντρώθηκαν και αναλύθηκαν πληθώρα δημοσιευμένων εργασιών, ευρωπαϊκών και διεθνών ερευνητικών αναφορών και άλλες διαθέσιμες στο κοινό μελέτες, αναφορικά με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της οδικής υποδομής, όπως το είδος της περιοχής και η θέση του ατυχήματος, η γεωμετρία της οδού και οι παρά την οδό εγκαταστάσεις, θέματα φωτισμού και ορατότητας, το είδος του ατυχήματος και η κατάσταση της επιφάνειας του οδοστρώματος. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης υποδεικνύουν σημαντικό αριθμό παραγόντων που συμβάλλουν σε αυξημένο κίνδυνο ατυχημάτων μοτοσικλετιστών, για παράδειγμα ατυχήματα σε αστικές περιοχές, ή κοντά σε ακραία γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού, όπως καμπύλες μικρής ακτίνας ή υψηλές τιμές της κατά μήκος κλίσης. Δυσαρμονίες στον σχεδιασμό της χάραξης και προβλήματα συντήρησης επίσης προέκυψαν σημαντικά στην παρούσα έρευνα. Στην εργασία παρουσιάζονται επίσης ορισμένοι εσωτερικοί συσχετισμοί μεταξύ διαφορετικών παραγόντων κινδύνου. Τέλος, παρουσιάζεται η σπουδαιότητα κάθε παράγοντα κινδύνου, με βάση την αντίστοιχη βιβλιογραφία και προσδιορίζονται οι ανάγκες περαιτέρω έρευνας.