Στόχος της παρούσας έρευνας είναι η ανάλυση της συμπεριφοράς των πεζών κατά μήκος διαδρομών σε αστικά οδικά δίκτυα, με έμφαση στην αλληλεπίδραση τους με την κυκλοφορία και το οδικό περιβάλλον κατά τη διάσχιση οδών. Για το σκοπό αυτό, σχεδιάστηκε και πραγματοποιήθηκε ειδική έρευνα πεδίου καταγραφής της συμπεριφοράς των πεζών ως προς τη διάσχιση οδών κατά μήκος διαδρομών, σε πραγματικό χρόνο και με χρήση κάμερας εν κινήσει στο κέντρο της Αθήνας. Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας, παρουσιάζεται ανάλυση της συμπεριφοράς διάσχισης οδού των πεζών σε σχέση με χαρακτηριστικά των διαδρομών, των πεζών, του οδικού δικτύου και της κυκλοφορίας. Προκύπτει τάση των πεζών να διασχίζουν είτε στην αρχή είτε στο τέλος της διαδρομής, αυξημένη συχνότητα διάσχισης σε σηματοδοτούμενους κόμβους όταν αυτοί είναι διαθέσιμοι, και αυξημένη συχνότητα διάσχισης εκτός κόμβου σε χαμηλό κυκλοφοριακό φόρτο και σε οδούς μιας κατεύθυνσης. Επίσης, προκύπτει μια συνολική τάση των πεζών να διασχίζουν εκτός κόμβου στις περιπτώσεις όπου το οδικό και κυκλοφοριακό περιβάλλον δημιουργεί ευμενείς συνθήκες. Αντίθετα, περισσότερες λωρίδες κυκλοφορίας και αυξημένος κυκλοφοριακός φόρτος φαίνεται να αποθαρρύνουν τους πεζούς από το να δεχτούν σημαντική αλληλεπίδραση με τα οχήματα και να τους κατευθύνουν προς την επιλογή προστατευμένων θέσεων διάσχισης οδού. Η προτεινόμενη μέθοδος συλλογής στοιχείων και τα αποτελέσματα αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν σε περαιτέρω έρευνα για την ανάπτυξη προτύπων συμπεριφοράς πεζών κατά μήκος διαδρομών σε αστικές περιοχές.