Η χρήση των Σύγχρονων Συστημάτων Υποστήριξης του Οδηγού (ΣΣΥΟ) γνωρίζει την τελευταία δεκαετία ραγδαία αύξηση, καθώς τα συστήματα αυτά περάσανε από την φάση της έρευνας στην παραγωγή. Η περαιτέρω διάδοση των συστημάτων αυτών αναμένεται να βελτιώσει το επίπεδο της οδικής ασφάλειας, να αυξήσει την χωρητικότητα των οδικών υποδομών και να περιορίσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της κυκλοφορίας, ενώ η ωρίμανση νέων τεχνολογιών καθιστά τη χρήση των ΣΣΥΟ περισσότερο προσβάσιμη στο ευρύ κοινό. Ο στόχος της εργασίας είναι η διερεύνηση της στάσης των οδηγών απέναντι στις νέες τεχνολογίες στην οδική ασφάλεια και πιο συγκεκριμένα απέναντι στα ΣΣΥΟ. Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για τη στατιστική ανάλυση προήλθαν από την πανευρωπαϊκή έρευνα SARTRE 3 και στην παρούσα εργασία αναλύθηκαν οι απαντήσεις των 1000 Ελλήνων οδηγών που περιλαμβάνονται στο δείγμα. Η ανάλυση βασίζεται στην στατιστική επεξεργασία με διαφορετικές μεθόδους (ανάλυση διακριτότητας και ανάλυση παραγόντων).