Σκοπός της εργασίας είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων οδικής ασφάλειας σε διασταυρώσεις. Συγκεκριμένα, στην εργασία ερευνάται η αποτελεσματικότητα των διάφορων επεμβάσεων στη διαμόρφωση των διασταυρώσεων (μετατροπή διασταυρώσεων σε κυκλικούς κόμβους, επανασχεδιασμός διασταυρώσεων, μεταβολή της γωνίας συμβολής, απομάκρυνση των θέσεων διαστάυρωσης, μείωση των κατά μήκος κλίσεων στις προσβάσεις, βελτίωση των συνθηκών ορατότητας και πρόβλεψη πρόσθετων λωρίδων για τις στρέφουσες κινήσεις) ή στα μέσα ελέγχου της κυκλοφορίας (πρόβλεψη σήμανσης υποχρεωτικής παραχώρησης προτεραιότητας ή διακοπής πορείας, πρόβλεψη ή αναβάθμιση φωτεινής σηματοδότησης), με στόχο τη μείωση των οδικών ατυχημάτων και των παθόντων. Πραγματοποιήθηκε εκτεταμένη βιβλιογραφική ανασκόπηση, με στόχο την περίληψη των υφιστάμενων ερευνητικών ευρημάτων όσον αφορά στις επιδράσεις οδικής ασφάλειας, στις επιδράσεις εκτός οδικής ασφάλειας (π.χ. κυκλοφοριακές ή περιβαλλοντικές) και στην αξιολόγηση κόστους – αποτελεσματικότητας των εξεταζόμενων μέτρων, με έμφαση στην αξιόπιστη εκτίμηση του λόγου κόστους – οφέλους τους. Ειδική έμφαση δόθηκε στον εντοπισμό των συνθηκών εφαρμογής που σχετίζονται με το μέγεθος της επίδρασης σε κάθε περίπτωση. Επιπλέον, εκτιμήθηκε το εύρος του κόστους εφαρμογής ανά εφαρμοζόμενη μονάδα. Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας υποδεικνύουν ότι τα μέτρα οδικής ασφάλειας που εφαρμόζονται σε διασταυρώσεις είναι από τα πλέον υποσχόμενα μέτρα, καθώς σχετίζονται εν γένει με ιδιαίτερα ικανοποιητικό λόγο κόστους – οφέλους. Εντούτοις, προτείνεται ο λόγος κόστους – οφέλους και οι επιδράσεις στην οδική ασφάλεια να εξετάζονται παράλληλα, και να αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερη προσοχή η αξιοπιστία της μεταφοράς αποτελεσμάτων από την εφαρμογή σε διαφορετικές χώρες ή συνθήκες.