Στην εργασία προτείνεται μια απλή και ευέλικτη μεθοδολογία για τον καθορισμό των προφίλ οδήγησης των μοτοσικλετιστών, με διάκριση μεταξύ κανονικών και μη κανονικών συμπεριφορών, αξιοποιώντας υψηλής ανάλυσης δεδομένα οδήγησης μηχανοκίνητων δικύκλων. Η μη κανονικότητα στη συμπεριφορά οδήγησης δικύκλου εκφράζεται από απομακρυσμένες τιμές στην πολυπαραμετρική θεώρηση ενός συνόλου  παραμέτρων οδήγησης. Οι μη κανονικές συμπεριφορές που εντοπίζονται είναι αυτές που αποκλίνουν από το κεντροειδές των συνολικά θεωρούμενων μεταβλητών και καθορίζουν κρίσιμες καταστάσεις κατά την οδήγηση, η οποίες συνδέονται περαιτέρω με συνήθη συμβάντα κατά την οδήγηση. Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι η συνολική θεώρηση μεταβλητών που συνδέονται απευθείας με τα μηχανικά χαρακτηριστικά των δικύκλων, όπως η πέδηση, η ταχύτητα του τροχού, η θέση του γκαζιού και του τιμονού, επαρκούν για τον διαχωρισμό κανονικής και μη κανονικής συμπεριφοράς. Επιπλέον, με χρήση νευρωνικών δικτύων προσδιορίζεται ένας εκτιμητής και εκτιμώνται οι μεταβλητές που επιδρούν στην απόκλιση από τις συνήθεις ενέργειες του αναβάτη.