Σκοπός της εργασίας είναι η ανάλυση της έκθεσης των πεζών σε κίνδυνο σε αστικές διαδρομές, αναφορικά με τη συμπεριφορά τους κατά τη διάσχιση οδών. Πρώτα, επιλέγεται κατάλληλος μικροσκοπικός δείκτης για την εκτίμηση ης έκθεσης σε κίνδυνο των πεζών κατά τη διάσχιση της οδού σε απομονωμένες θέσεις. Ο δείκτης αυτός εκφράζει την έκθεση ως τον αριθμό των οχημάτων που συναντούν οι πεζοί κατά τη διάσχιση μιας λωρίδας, χωρίς σηματοδότηση, και μπορεί να προσαρμοστεί περαιτέρω και να χρησιμοποιηθεί για διάφορα χαρακτηριστικά του οδικού σχεδιασμού της οδού και των συστημάτων ελέγχου της κυκλοφορίας. Επιπλέον, το πλήθος και ο τύπος των διασχίσεων σε μια διαδρομή πεζού μπορεί να προσδιοριστεί με βάση το μήκος και την τοπολογία της διαδρομής, ενώ το σύνολο των εναλλακτικών επιλογών θέσεων διάσχισης για κάθε απόφαση διάσχισης επίσης μπορεί να οριστεί. Η πιθανότητα διάσχισης σε κάθε εναλλακτική θέση κατά μήκος της διαδρομής μπορεί στη συνέχεια να εκτιμηθεί με εφαρμογή διαδοχικού λογιστικού προτύπου (sequential logit model). Τέλος, παρουσιάζεται μια μέθοδος για την εκτίμηση της έκθεσης των πεζών σε κίνδυνο σε μια διαδρομή, ανάλογα με τη συμπεριφορά τους κατά τη διάσχιση. Η προτεινόμενη προσέγγιση εφαρμόζεται πιλοτικά για μια τυπική διαδρομή πεζού στην Αθήνα, σε τέσσερα σενάρια που συνδυάζουν διαφορετικές συνθήκες κυκλοφορίας και ταχύτητες βαδίσματος. Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι η έκθεση των πεζών σε κίνδυνο σε μια διαδρομή επηρεάζεται σε σημαντικό βαθμό από τις επιλογές τους κατά τη διάσχιση, καθώς και από χαρακτηριστικά της οδού και της κυκλοφορίας. Προκύπτει επίσης ότι οι πεζοί με υψηλή ταχύτητα βαδίσματος μερικώς αντισταθμίζουν την έκθεσή τους σε κίνδυνο, ώστε να μην επηρεάζεται σημαντικά από τον κυκλοφοριακό φόρτο. Επιπλέον, για κάθε διαδρομή μπορούν να εντοπιστούν συγκεκριμένες θέσεις με αυξημένη έκθεση των πεζών σε κίνδυνο. Η προτεινόμενη μικροσκοπική ανάλυση αποδεδειγμένα πλεονεκτεί σε σύγκριση με τις υφιστάμενες μακροσκοπικές αναλύσεις, καθώς αποκαλύπτει διάφορους πιθανούς ορισμούς και ζητήματα της έκθεσης των πεζών σε κίνδυνο, με χρήσιμες προεκτάσεις στην ανάλυση οδικής ασφάλειας.