Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων οδικής ασφάλειας θεωρείται ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο για τη λήψη αποφάσεων. Συγκεκριμένα, αναλύσεις κόστους – οφέλους και κόστους – αποτελεσματικότητας πραγματοποιούνται συστηματικά σε αρκετές χώρες. Στόχος της εργασίας είναι η παρουσίαση των ευρημάτων ανασκόπησης καλών πρακτικών για την αξιολόγηση της οδικής ασφάλειας διεθνώς, όπως περιλαμβάνονται σε εγχειρίδια, οδηγίες, ερευνητικά έργα και άλλες διεθνείς αναφορές. Στην ανασκόπηση περιλαμβάνονται τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της εργασίας που διενεργείται στο πλαίσιο της Ομάδας Εργασίας για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων οδικής ασφάλειας του Κοινού Ερευνητικού Κέντρου στις Μεταφορές (JTRC) του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ) και του Διεθνούς Φόρουμ Μεταφορών ( (ITF). Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται οι πιο σημαντικές διεθνείς πρωτοβουλίες για την παροχή προτυποποιημένων και ακριβών μεθόδων ή εργαλείων εκτίμησης των επιδράσεων στην οδική ασφάλεια διάφορων μέτρων. Επιπλέον, στην εργασία παρουσιάζονται τα διαδικαστικά και τεχνικά εμπόδια στις παραπάνω μεθοδολογίες, όπως η έλλειψη γνώσης και δεδομένων για την επίδραση στην οδική ασφάλεια των υπόψη μέτρων καθώς και οι προοπτικές μεταφοράς της γνώσης από τα αποτελέσματα της αξιολόγησης. Έμφαση δίνεται στην προστιθέμενη αξία από την διαδικασία αξιολόγησης και τα σχετικά αποτελέσματα στα διάφορα στάδια λήψης αποφάσεων για την οδική ασφάλεια, σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.