Ο στόχος της παρούσας εργασίας είναι η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης σύνθεσης για τις τρέχουσες προκλήσεις και ευκαιρίες για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων οδικής ασφάλειας σε όλο τον κόσμο, με έμφαση στη δυνατότητα μεταφοράς. Η σύνθεση αυτή αποτελείται από προκαταρκτικά αποτελέσματα των μελετών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του εν εξελίξει «Working Group» για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων οδικής ασφάλειας, του «Joint Transport Research Center – JTRC» το οποίο ανήκει στον οργανισμό «Organisation for Economic Cooperation and Development – OECD» και «International Transport Forum – ITF». Τα κατάλληλα δεδομένα και στατιστικές μεθοδολογίες αξιολόγησης μαζί με συστηματικές διαδικασίες και ανταλλαγή των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, θεωρούνται ως προαπαιτούμενα για την απόκτηση της απαραίτητης γνώσης, στην οποία οι ιθύνοντες μπορούν να στηριχθούν για τις αποφάσεις τους. Μια ευκαιρία για την παραγωγή πιο αξιόπιστων αποτελεσμάτων αξιολόγησης της απόδοσης είναι η εντατικοποίηση της διεθνούς συνεργασίας τόσο σε επίπεδο μεθοδολογίας όσο και σε επίπεδο αποτελεσμάτων που επιτρέπει τη μεγιστοποίηση των επενδύσεων της έρευνας μεταξύ των χωρών, την ταχύτερη παγκόσμια διάδοση και τη χρήση των προστατευτικών αντισταθμιστικών μέτρων. Οι κυβερνήσεις ως εκ τούτου καλούνται να καθορίσουν πολιτικές ή να θεσπίσουν κατευθυντήριες γραμμές που θα βοηθήσουν στη βελτίωση της συνολικής ποιότητας της αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των μέτρων και των αποτελεσμάτων.