Τα σοβαρά προβλήματα του περιβάλλοντος και της ασφάλειας που δημιουργεί η συνεχώς αυξανόμενη οδική κυκλοφορία  στο Ευρωπαϊκό δίκτυο απαιτούν τη μετάβαση από τους παραδοσιακούς τρόπους μεταφοράς σε νέους περισσότερο φιλικούς προς το περιβάλλον.  Για τις εμπορευματικές μεταφορές αυτό σημαίνει μετάβαση από τις οδικές στις συνδυασμένες μεταφορές.  Στη μακρο-κλίμακα, κανονιστικές πρωτοβουλίες πρέπει να επιβάλλουν το πλαίσιο για ένα αποτελεσματικό περιβάλλον ανταγωνισμού, καθιστώντας το σύστημα μεταφορών δικαιότερο και αποτελεσματικότερο, ενώ οι επιχειρήσεις του τομέα των μεταφορών οφείλουν να αναπροσαρμόσουν τη συμπεριφορά τους και να επανακαθορίσουν τη στρατηγική μέσα σε αυτό το νέο περιβάλλον.  Οι σχετικές αποφάσεις πρέπει να βασίζονται σε πολυ-κριτηριακή προσέγγιση αφού ισχυρά συντεχνιακά συμφέροντα και σοβαρές κοινωνικές αντιδράσεις συγκρούονται μέσα σε αυτόν τον σημαντικό για την οικονομία τομέα.  Σημαντικές αποφάσεις πρέπει επίσης να λαμβάνονται και στη μικρο-κλίμακα.  Η αναδιοργάνωση των παραδοσιακών επιχειρήσεων των μεταφορών απαιτεί νέες στρατηγικές αγοράς και επιβάλλει ανακατανομή του προσωπικού και ένα νέο περιβάλλον εργασίας που έρχονται σε αντίθεση με τις σημερινές οργανωτικές δομές.  Μακροπρόθεσμα, η εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στην εσωτερική και εξωτερική οργάνωση των επιχειρήσεων μεταφορών έχει το δυναμικό να μετατρέψει δραστικά τη δομή του τομέα και να επανακαθορίσει ακόμη και αυτή την έννοια των μεταφορών.