Ο στόχος της παρούσας εργασίας είναι η αξιολόγηση των τρεχουσών αναγκών για την τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων για την οδική ασφάλεια στην Ευρώπη., μέσω της διαβούλευσης με επιτροπή ειδικών για θέματα οδικής ασφάλειας. Τα μέλη της επιτροπής έχουν ευρεία γνώση για τη διαδικασία διαχείρισης θεμάτων για την οδική ασφάλεια καθώς και τις ανάγκες για κάθε χώρα, εμπλεκόμενοι είτε άμεσα στις λήψεις αποφάσεων είτε συνεργαζόμενοι στενά. Δύο μέθοδοι διαβούλευσης εφαρμόστηκαν: «semi-directive» συνεντεύξεις και γραπτές εισηγήσεις. Η σύνθεση των αποτελεσμάτων διεξήχθη με τη βοήθεια μιας προκαθορισμένης μήτρας, στην οποία οι εργασίες διαχείρισης της οδικής ασφάλειας διαχωρίστηκαν στα επιμέρους συστατικά τους και στη συνέχεια εισάγονται σε πίνακες ανάλογα με τις κατηγορίες των αναγκών. Τα αποτελέσματα παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τις τρέχουσες και μελλοντικές αλλαγές για την τεκμηριωμένη διαχείριση της οδικής ασφάλειας στην Ευρώπη. Μια σειρά από βασικά ζητήματα ήρθαν στην επιφάνεια με ευρεία συναίνεση μεταξύ των ειδικών οδικής ασφάλειας, όπως η ανάγκη να καταστεί η εξέταση των επιστημονικών στοιχείων στις αποφάσεις οδικής ασφάλειας υποχρεωτική σε όλες τις χώρες. Τονίστηκε η δημιουργία κατάλληλων διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένων των θεσμικών ρυθμίσεων για τη διαχείριση της οδικής ασφάλειας με τις απαραίτητες συνδέσεις και διαδραστικές διαδικασίες για τις τοπικές ανάγκες. Τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν επίσης χρήσιμες προτάσεις για τον καθορισμό των στόχων, για τη χρήση των αναλύσεων κόστους – οφέλους, για την ανάλυση των συνδυασμένων επιπτώσεων των μέτρων, για τη συλλογή των στοιχείων σχετικά με τα μέτρα εφαρμογής, για τη συλλογή της των δεδομένων έκθεσης και συμπεριφοράς, για την εκτίμηση της μη σωστής πληροφόρησης για τραυματισμούς και για την τυποποίηση των μεθόδων ανάλυσης.