Το πρώτο πακέτο εργασίας του έργου DaCoTA, EC FP7 ερευνά τις διαδικασίες διαχείρισης της οδικής ασφάλειας στην Ευρώπη. Έχει συνταχθεί ένα πρότυπο για τη διερεύνηση της υφιστάμενης κατάστασης για τη χάραξη πολιτικής και διαχείριση οδικής ασφάλειας σε εθνικό επίπεδο, καθώς για τον προσδιορισμό της καλής του πρακτικής. Το πρότυπο της μελέτης «καλής πρακτικής – DaCoTA» δεν συνιστά μια μοναδική λύση, είτε για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου ή για την οργάνωση του τομέα της οδικής ασφάλειας, καθώς το εθνικό πλαίσιο πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψη όταν καθορίζονται οι πολιτικές με συνέπειες στον τομέα της οδικής ασφάλειας είτε όταν γίνεται προτυποποίηση των διαδικασιών διαχείρισης της οδικής ασφάλειας. Το πρότυπο έχει τεθεί σε δοκιμασία και θα ενισχυθεί μέσω μιας εκστρατείας το 2011, με προσωπικές συνεντεύξεις με ειδικούς στον τομέα της οδικής ασφάλειας και λήψης πολιτικών. Το Δεκέμβριο του 2012 διάφορες περιπτώσεις μελετών που παρουσιάζουν «καλή πρακτική» θα διατεθούν στους λήπτες πολικών, ειδικούς στον τομέα της οδικής ασφάλειας καθώς και στο κοινό μέσω της ιστοσελίδας «ERSO».