Αντικείµενο της εργασίας είναι η παρουσίαση της ανάπτυξης του Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα για την περίοδο 2011-2020. Στο Στρατηγικό Σχέδιο έχει τεθεί ως στόχος η µείωση κατά 50% του αριθµού των νεκρών σε οδικά ατυχήµατα στην Ελλάδα το έτος 2020, σε σχέση µε τον αριθµό των νεκρών του έτους 2010 και ως θεµελιώδης σκοπός η ανάπτυξη παιδείας οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα. Στην εργασία, αρχικά, παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της αποτίµησης της αποτελεσµατικότητας των προηγούµενων Στρατηγικών Σχεδίων στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα. Στη συνέχεια πραγµατοποιείται ανασκόπηση των διεθνών εξελίξεων στον τοµέα της οδικής ασφάλειας µε έµφαση στην προσέγγιση του ασφαλούς συστήµατος. ∆ιατυπώνονται ο σκοπός και οι στόχοι του νέου Στρατηγικού Σχεδίου Οδικής Ασφάλειας και παρουσιάζεται η δοµή του. Ακολουθεί συνοπτική παρουσίαση των προγραµµάτων και των δράσεων οδικής ασφάλειας που προτείνονται στο Στρατηγικό Σχέδιο και δίνονται αναλυτικότερα στοιχεία σχετικά µε την εκπαίδευση οδικής ασφάλειας καθώς και για τον Έλεγχο Οδικής Ασφάλειας. Τέλος, παρουσιάζονται στοιχεία σχετικά µε το προτεινόµενο πλαίσιο εφαρµογής, παρακολούθησης και αξιολόγησης του Στρατηγικού Σχεδίου Οδικής Ασφάλειας.