Η εργασία παρουσιάζει τα αποτελέσματα μιας έρευνας ευρείας κλίμακας στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού έργου σχετικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν την οδική ασφάλεια δικυκλιστών. Οι αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν τόσο σε μακροσκοπικό όσο και σε μικροσκοπικό επίπεδο με δεδομένα από Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Μεγάλη Βρετανία, Αυστρία, Φιλανδία και Γερμανία. Από τις αναλύσεις προέκυψαν ομάδες κρίσιμων παραγόντων που επηρεάζουν την οδική ασφάλεια δικυκλιστών και εντοπίστηκαν οι συνθήκες που είναι κρίσιμες για τη συχνότητα και τη σπουδαιότητα των οδικών ατυχημάτων. Οι κρίσιμοι παράγοντες που προέκυψαν, αφορούν στο οδικό περιβάλλον και στην υποδομή, στη συμπεριφορά οδηγού και στις καιρικές συνθήκες και αποτελούν σημαντική γνώση για τη ανάπτυξη οδηγιών για τα καταλληλότερα μέτρα για τη μείωση των ατυχημάτων των δικυκλιστών.  Επιπλέον, οι αναλύσεις αυτές έχουν προστιθέμενη αξία στον τρόπο με τον οποίο πρέπει να εκτελούνται οι λεπτομερείς αναλύσεις και μελέτες οδικών ατυχημάτων.