Κατά την εξέταση του τρόπου με τον οποίο τα συστήματα ασφάλειας καλύπτουν τις ανάγκες των οδηγών, αξιολογώντας το συνολικό τους όφελος, είναι σημαντικό να γίνει κατανοητή η λειτουργικότητα του συστήματος λαμβάνοντας υπόψη όσο το δυνατόν περισσότερες παραμέτρους σχεδιασμού και εξετάζοντας υφιστάμενες εργασίες αξιολόγησης. Στόχος της παρούσας έρευνας είναι η παροχή ενός αναλυτικού καταλόγου συστημάτων ασφαλείας εντός οχήματος, που είναι διαθέσιμα σε υφιστάμενα μοντέλα αυτοκινήτων, χρησιμοποιώντας ένα τυποποιημένο πρότυπο. Ένας λεπτομερής κατάλογος που περιλαμβάνει πληροφορίες όπως ο στόχος του συστήματος, οι λειτουργίες που καλύπτονται από το σύστημα, η χρονική περίοδος του ατυχήματος κατά την οποία το σύστημα ενεργεί, το επίπεδο της παρέμβασης, οι τεχνικές προδιαγραφές και προηγούμενες αξιολογήσεις αναπτύσσεται για 31 συστήματα ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας και παρουσιάζεται ενδεικτικά το παράδειγμα του συστήματος ελέγχου πορείας (Adaptive Cruise Control). Επιπλέον, πραγματοποιείται ανασκόπηση των υφιστάμενων διαδικασιών που σχετίζονται με συστήματα ασφαλείας, έχοντας σαν στόχο να επισημάνει τις διαθέσιμες πηγές για τη συλλογή δεδομένων με τη χρήση μιας κοινής δομής, να εξετάσει το επίπεδο ποιότητας των πληροφοριών, καθώς και τη σκοπιμότητα και τον απαιτούμενο χρόνο για τη συλλογή τους. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι αν και υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι εφαρμογής συστημάτων ασφαλείας με διαφορετικές παραμέτρους απόδοσης, η ανάπτυξη ενός κεντρικού συστήματος καταγραφής τους μπορεί να αποδειχθεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τους όλους τους εμπλεκόμενους προκειμένου να δημιουργήσουν μια αρχική ιδέα για ένα νέο σύστημα, να προβάλλουν τη λειτουργικότητά του χρησιμοποιώντας διαθέσιμα δεδομένα ατυχημάτων και κυρίως να αξιολογήσουν εάν το σύστημα ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των οδηγών. Η χρήση ενός τυποποιημένου προτύπου μπορεί να λειτουργήσει περαιτέρω σαν μια κεντρική καταγραφή, από την οποία οι αναλυτές θα μπορούν γρήγορα να αποκτήσουν αναλυτικές πληροφορίες για το σύστημα καθώς και ιστοσελίδες για τον κατασκευαστή του οχήματος, ερευνητικούς οργανισμούς και οργανισμούς που σχετίζονται με την ασφάλεια. Επιπλέον, δύο κύριες μέθοδοι συλλογής δεδομένων για συστήματα ασφαλείας εντοπίστηκαν μέσω της βιβλιογραφικής ανασκόπησης των διαφορετικών πηγών δεδομένων, είτε χρησιμοποιώντας τη μάρκα / μοντέλο / προσέγγιση μεταβλητών είτε τη μέθοδο VIN, αποδεικνύοντας τη σκοπιμότητα καταγραφής όλων των ενεργητικών, παθητικών και ολοκληρωμένων συστημάτων ασφαλείας που εφαρμόζονται σε ένα όχημα σε μια πανευρωπαϊκή βάση δεδομένων. Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του ερευνητικού έργου DaCoTA του εβδόμου προγράμματος-πλαισίου έρευνας στις μεταφορές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.