Κατά τις τελευταίες δεκαετίας έχουν αναπτυχθεί διάφορα ηλεκτρονικά συστήματα ασφάλειας για τα οχήματα, και αρκετές πολλά υποσχόμενες μελλοντικές βελτιώσεις οδικής ασφάλειας εκτιμάται ότι θα βασίζονται σε αντίστοιχες λειτουργίες. Ειδικά για τα ενργητικά συστήματα που επιχειρούν την πρόληψη ατυχημάτων μέσω παροχής ενεργητικής υποστήριξης στον οδηγό, και τα οποία αναπτύσσονται σήμερα με ταχείς ρυθμούς, δεν υπάρχει ένα γενικά αποδεκτό πλαίσιο αξιολόγησής τους και επομένως απαιτείται η ανάπτυξη προτυποποιημένων μεθόδων για τον έλεγχο και την αξιολόγησή τους. Σκοπός της εργασίας είναι η εξέταση των υφιστάμενων διαδικασιών ελέγχου που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση διάφορων τεχνολογικών συστημάτων που σχετίζονται με την οδική ασφάλεια. Για τον λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε εκτεταμένη βιβλιογραφική ανασκόπηση ώστε να εντοπιστούν οι πλέον κατάλληλες διαδικασίες που χρησιμοποιούνται ή αναπτύσσονται σήμερα για τον έλεγχο των υπόψη συστημάτων, και να εξεταστεί αν αυτές οι διαδικασίες λαμβάνουν επαρκώς υπόψη το πρόβλημα των οδικών ατυχημάτων. Διευκρινίζεται η διαφοροποίηση μεταξύ ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας και τα ευφυή συστήματα μεταφορών κατηγοριοποιούνται με δύο διαφορετικούς τρόπους. Περιγράφονται οι διάφοροι οργανισμοί και φορείς που εμπλέκονται στην ανάπτυξη των διαδικασιών ελέγχου, καθώς και οι μεθοδολογίες ελέγχου και αξιολόγησης προληπτικών λειτουργιών ασφάλειας, όπως έχουν περιληφθεί σε διάφορα ερευνητικά έργα στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Επιπλέον, παρουσιάζονται με προτυποποιημένο τρόπο πολλές διαδικασίες ελέγχου που αφορούν στην ενεργητική ασφάλεια, καθώς και λεπτομερείς πληροφορίες αναφορικά με τα πρότυπα ISO και SAE. Από την έρευνα προέκυψε ότι, αν και δεν εφαρμόζονται ευρέως μέθοδοι ελέγχου για την επιβεβαίωση των συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών (ICT) για την οδική ασφάλεια με συμμετοχή του οδηγού, εντούτοις υπάρχουν μέθοδοι για τον έλεγχο συγκεκριμένων συστημάτων, κυρίως υπό τη μορφή προτύπων. Τα δεδομένα που καταγράφονται κατά τις διαδικασίες ελέγχου θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό δεικτών οδικής ασφάλειας που θα περιγράφουν την απόδοση κάθε λειτουργίας ασφάλειας. Η αξιολόγηση ενός συστήματος ασφάλειας ώστε να εξεταστεί η υποχρεωτική χρήση του απαιτεί πλήρη προσοχή και πρόσθετα βήματα, στα οποία περιλαμβάνονται η ενημέρωση των καταναλωτών για τα οφέλη του συστήματος, η παροχή κινήτρων στους κατασκευαστές οχημάτων για την προώθηση του συστήματος ή η περαιτέρω ανάλυση του συστήματος. Το έργο αυτό περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα DaCoTa που χρηματοδοτείται από την Ε.Ε.