Η παρούσα εργασία επιχειρεί να αναλύσει τη στάση, τις αντιλήψεις και τη συμπεριφορά των πεζών απέναντι στην οδική ασφάλεια, χρησιμοποιώντας ένα μεγάλο δείγμα από 21 Ευρωπαϊκές χώρες στα πλαίσια του ερευνητικού έργου SARTRE-4. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε περιγραφική στατιστική. Εξετάστηκαν διάφορα θέματα όπως η ανησυχία των πεζών πάνω στην οδική ασφάλεια, η επιρροή της ηλικίας, του φύλου και του μεγέθους της πόλης στη συμπεριφορά κτλ. Επιπροσθέτως, χρησιμοποιήθηκε ανάλυση παραγόντων καθώς και ανάλυση ομαδοποίησης. Η περιγραφική στατιστική ανάλυση αποκάλυψε σημαντικές τάσεις σχετικά με τη στάση και τη συμπεριφορά των πεζών. Από την ανάλυση παραγόντων προέκυψαν οκτώ παράγοντες στάσης και συμπεριφοράς. Η ανάλυση ομαδοποίησης βασιζόμενη στις μεταφορικές συνήθειες των πεζών αποκάλυψε τέσσερις ομάδες πεζών, ενώ από την ανάλυση ομαδοποίησης πάνω στη στάση και τη συμπεριφορά των πεζών προέκυψαν τρεις ομάδες. Τα αποτελέσματα συζητούνται σε σχέση με πιθανές αιτίες που οδηγούν σε συγκεκριμένη στάση και συμπεριφορά, σε σχέση με τα χαρακτηριστικά των πεζών, τα ποσοστά της κάθε ομάδας σε διαφορετικές χώρες κτλ.