Από το 2000 μέχρι το 2009, έχασαν τη ζωή τους σε οδικά ατυχήματα σε υπεραστικές οδούς στις 17 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης περισσότεροι από 225.000 άνθρωποι, που αποτελούν το 55% του συνόλου των νεκρών σε οδικά ατυχήματα στις χώρες αυτές. Στόχος της εργασίας είναι η ανάλυση των χαρακτηριστικών των ατυχημάτων σε υπεραστικές οδούς, που σχετίζονται με την οδική ασφάλεια, με χρήση της ευρωπαϊκής βάσης δεδομένων CARE, καθώς και άλλων διεθνών πηγών δεδομένων (Eurostat, ΟΟΣΑ/IRTAD κ.λπ.). Χρονοσειρές δεδομένων από 17 Ευρωπαϊκές χώρες που καλύπτουν περίοδο 10 ετών (2000-2009) συσχετίζονται με βασικές παραμέτρους οδικής ασφάλειας, όπως το μεταφορικό μέσο, η ύπαρξη διασταύρωσης, οι συνθήκες φωτισμού και επιφάνειας οδοστρώματος, η τάξη και τα χαρακτηριστικά του ατόμου, όπως ηλικία και φύλο. Κατά την περίοδο αυτή παρατηρήθηκε μια συνολική μείωση σχδόν 40% στους θανάτους σε οδικά ατυχήματα σε υπεραστικές οδούς, με επιμέρους τιμές που κυμαίνονται από μείωση 64% στην Πορτογαλία ως αύξηση 122% στη Ρουμανία. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης επιτρέπουν μια συνολική αξιολόγηση του επιπέδου οδικής ασφάλειας σε υπεραστικές οδούς στην Ευρώπη, συγκριτικά και με τις αστικές οδούς, παρέχοντας έτσι χρήσιμη υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων για τη βελτίωση της ασφάλειας στο Ευρωπαϊκό οδικό δίκτυο.