Σκοπός της εργασίας είναι ο χαρακτηρισμός της ασφάλειας των μηχανοκίνητων δικύκκλων αναφορικά με τις πρόσφατες τάσεις στα ατυχήματα και τους θανάτους, και τα συνήθη χαρακτηριστικά τραυματισμών και ατυχημάτων στις χώρες του ΟΟΣΑ. Τα δεδομένα που παρουσιάζονται στην εργασία βασίζονται κυρίως στις εξής πηγές: τη βάση δεδομένων IRTAD για τον ΟΟΣΑ/ITF (δεδομένα για 32 χώρες), τη βάση δεδομένων CARE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (δεδομένα για τις χώρες της ΕΕ), και εθνικές βάσεις δεδομένων (π.χ. FARS για τις ΗΠΑ). Τα δεδομένα αναλύονται αναφορικά με τα χαρακτηριστικά των χρηστών, του οχήματος και της οδού, και συνδυάζονται με δεδομένα έκθεσης στον κίνδυνο (π.χ. οχηματοχιλιόμετρα) όπου αυτό είναι δυνατόν, ώστε να προκύψουν εκτιμήσεις του κινδύνου. Επιπλέον, περιγράφονται τα σενάρια ατυχημάτων με μηχανοκίνητα δίκυκλα, με βάση σχετικές εις-βάθος έρευνες. Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι, στις χώρες του ΟΟΣΑ, οι δικυκλιστές έχουν σαφώς αυξημένη συμμετοχή σε τραυματισμούς, ως συνέπεια οδικών ατυχημάτων, και κινδυνεύουν περίπου 20 φορές περισσότερο σε σύγκριση με τους επιβάτες αυτοκινήτων. Η τάση αναφορικά με τους θανάτους δικυκλιστών δεν ακολουθεί τη συνολική τάση μείωσης των θανάτων σε οδικά ατυχήματα. Αντίθετα, η χρήση μηχανοκίνητου δικύκλου αποτελεί τον μόνο τρόπο μετακίνησης για τον οποίο έχει αυξηθεί ο αριθμός των νεκρών, σε ορισμένες χώρες σε μεγάλο βαθμό. Η μέση ηλικία των νεκρών δικυκλιστών έχει αυξηθεί. Εντούτοις, η νεαρή ηλικία, το άρσενικό φύλο και η έλλειψη εμπειρίας εξακολουθεί να σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο θανάτου. Η σοβαρότητα των τραυματισμών συσχετίζεται συνήθως με την ιπποδύναμη του κινητήρα. Σχεδόν το ένα τρίτο όλων των θανάτων σε οδικά ατυχήματα με μηχανοκίνητα δίκυκλα συμβαίνει σε διασταυρώσεις – ένα ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από ότι στους υπόλοιπους χρήστες της οδού – εκ των οποίων περίπου οι μισοί σε τετρασκελείς κόμβους. Τέλος, το μεγαλύτερο ποσοστό των θανάτων συμβαίνει με καλές καιρικές συνθήκες, από τον Απρίλιο μέχρι τον Οκτώβριο, με αποτέλεσμα αυξημένη χρήση μηχανοκίνητων δικύκλων.