Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση των παραγόντων που συμβάλλουν στα ατυχήματα με μηχανοκίνητα δίκυκλα. Οι παράγοντες αυτοί εντάσσονται σε τρεις κύριες κατηγορίες: χρήστης της οδού (αντίληψη και εγρήγορση, μη τυπική συμπεριφορά κ.λπ.), οδικό περιβάλλον (σχεδιασμός, συνθήκες) και όχημα. Πραγματοποιήθηκε εκτεταμένη βιβλιογραφική ανασκόπηση των υφιστάμενων ερευνών αναφορικά με τους παράγοντες κινδύνου στα μηχανοκίνητα δίκυκλα, ώστε να εντοπιστεί και να ποσοτικοποιηθεί η επίδραση των διάφορων παραγόντων στον κίνδυνο ατυχήματος και τραυματισμού, με έμφαση στη συσχέτιση μεταξύ των παραγόντων. Από τα αποτελέσματα προκύπτει ο καθοριστικός ρόλος του ανθρώπινου παράγοντα (π.χ. συμπεριφορά οδηγών και αναβατών) στα ατυχήματα με μηχανοκίνητα δίκυκλα, συγκριτικά με παράγοντες που αφορούν στο όχημα ή την οδό. Ο σχεδιασμός της οδού και οι περιβαλλοντικοί παράγοντες επηρεάζουν κυρίως την σοβαρότητα και όχι τόσο την πιθανότητα του ατυχήματος (π.χ. η ύπαρξη πλευρικών εμποδίων και στηθαίων ασφαλείας, η ύπαρξη μέσων μείωσης της ταχύτητας κ.λπ.). Επιπλέον, τα ατυχήματα με δίκυκλα σχετίζονται με προβλήματα αντίληψης σε σαφώς αυξημένο βαθμό, το οποίο υποδεικνύει συγκεκριμένο πρόβλημα αντίληψης των δικύκλων από τους υπόλοιπους χρήστες της οδού. Επιπλέον, τα δίκυκλα συμμετέχουν σε αυξημένο βαθμό σε ατυχήματα σχετιζόμενα με βλάβη ή αυξημένη ταχύτητα, και φαίνεται να υπάρχουν συγκεκριμένες συμπεριφορές των οδηγών δικύκλων, οι οποίες, αν και δεν συνιστούν απαραίτητα παράβαση των κανόνων κυκλοφορίας, ενδέχεται να αιφνιδιάσουν τους υπόλοιπους χρήστες της οδου. Υψηλότερο κίνδυνο ατυχήματος φαίνεται να εμφανίζουν αναβάτες άρρενες, νεαροί και με μικρή εμπειρία. Αναφορικά με παράγοντες που συμβάλλουν στα ατυχήματα, παρατηρείται ισχυρότερη συσχέτισή τους με τους αναβάτες δικύκλων σε σύγκριση με τους υπόλοιπους χρήστες της οδού, με αποτέλεσμα πολλές φορές να συνυπάρχουν πολλοί παράγοντες κινδύνου στα ατυχήματα δικύκλων, πολλαπλασιάζοντας έτσι τον αντίστοιχο κίνδυνο.