Σκοπός της εργασίας είναι η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας αναφορικά με την ικανότητα ατόμων με νευρολογικά νοσήματα να οδηγήσουν, ειδικά όταν αποσπάτια η προσοχή τους. Η απόσπαση της προσοχής κατά την οδήγηση, η οποία ορίζεται ως η μετάθεση της προσοχής του οδηγού από δραστηριότητες που είναι αναγκαίες για ασφαλή οδήγηση προς άλλες ανταγωνιστικές δραστηριότητες, αποτελεί σημαντικό αίτιο οδικών ατυχημάτων. Στα αποτελέσματα της απόσπασης της προσοχής έχει πιθανόν επίδραση η ύπαρξη διάφορων νευρολογικών νοσημάτων, αρκετά διαδεδομένων στον γενικό πληθυσμό, όπως η νόσος Parkinson, η νόσος Alzheimer, η ήπια άνοια και η ήπια νοητική υστέρηση. Τα νοσήματα αυτά επηρεάζουν την προσοχή του οδηγού και άλλες νοητικές λειτουργίες με αποτέλεσμα υποβάθμιση της απόδοσης κατά την οδήγηση, η οποία ενδέχεται να επιφέρει αυξημένο κίνδυνο ατυχήματος, ειδικά όταν συνυπάρχουν πρόσθετοι (εξωτερικοί) παράγοντες απόσπασης της προσοχής. Από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση προκύπτει ότι η αλληλεπίδραση της απόσπασης της προσοχής με τα νευρολογικά νοσήματα επιβαρύνει περαιτέρω την απόδοση στην οδήγηση. Ο βαθμός επίδρασης των νοσημάτων αυτών στην οδηγική συμπεριφορά και τον κίνδυνο ατυχήματος χρήζει περαιτέρω έρευνας.