Η σύνταξη και η ανάγνωση μηνυμάτων κειμένου σε κινητό τηλέφωνο κατά την οδήγηση φαίνεται να είναι διαδεδομένη συμπεριφορά, η οποία συνδέεται με αξιόλογο ποσοστο οδικών ατυχημάτων, ειδικά σε οδηγούς νεαρής ηλικίας. Η υποβάθμιση της απόδοσης στην οδήγηση και ο κίνδυνος ατυχήματος φαίνεται να είναι αυξημένα στους αυτοκινητοδρόμους, αν ληφθεί υπόψη η υψηλή ταχύτητα των οχημάτων και η ανάγκη για μειωμένο χρόνο αντίδρασης. Η παρούσα εργασία έχει στόχο τη διερεύνηση της επίδρασης της σύνταξης και της ανάγνωσης μηνυμάτων κειμένου σε κινητό τηλέφωνο στη συμπεριφορά και στην ασφάλεια των οδηγών νεαρής ηλικίας σε αυτοκινητοδρόμους. Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου πραγματοποιήθηκε πείραμα σε προσομοιωτή οδήγησης, κατά το οποίο 34 νεαροί συμμετέχοντες οδήγησαν σε διάφορα σενάρια οδήγησης. Με τη χρήση μεθόδων Λογαριθμοκανονικής Παλινδρόμησης, εξετάστηκε η επίδραση της σύνταξης και της ανάγνωσης μηνυμάτων κειμένου σε κινητό τηλέφωνο, καθώς και άλλων παραμέτρων στη μέση ταχύτητα και τη μέση απόσταση από το προπορευόμενο όχημα. Για τη διερεύνηση της επίδρασης της σύνταξης και της ανάγνωσης μηνυμάτων κειμένου και άλλων παραμέτρων στην πιθανότητα ατυχήματος χρησιμοποιήθηκαν μέθοδοι δυαδικής λογιστικής παλινδρόμησης. Η εφαρμογή των προτύπων υποδεικνύει ότι η σύνταξη και η ανάγνωση μηνυμάτων κειμένου έχει ως αποτέλεσμα στατιστικά σημαντική μείωση στη μέση ταχύτητα οδήγησης και αύξηση της απόστασης από το προπορευόμενο όχημα, τόσο σε συνήθεις όσο και σε ειδικές συνθήκες οδήγησης σε αυτοκινητόδρομο. Ταυτόχρονα, έχει ως αποτέλεσμα αυξημένη πιθανότητα ατυχήματος, πιθανότατα λόγω του αυξημένου χρόνου αντίδρασης του οδηγού σε περίπτωση ατυχήματος.