Οι περισσότερες έρευνες για την ασφάλεια των μηχανοκίνητων δικύκλων εστιάζουν στον εντοπισμό των παραγόντων κινδύνου που σχετίζονται με την οδική υποδομή, τα οχήματα ή τους αναβάτες. Η παρούσα εργασία έχει στόχο την ανάλυση του επιπέδου οδικής ασφάλειας των μηχανοκίνητων δικύκλων στην Ελλάδα, με εφαρμογή και αξιολόγηση της μεθοδολογίας “SUNflower”. Η μεθοδολογία “SUNflower” βασίζεται σε μια ολιστική προσέγγιση, σύμφωνα με την οποία το “αποτύπωμα” οδικής ασφάλειας μιας χώρας κάποια συγκεκριμένη χρονική στιγμή μπορεί να περιγραφεί με βάση μια πυραμίδα που περιλαμβάνει μια ιεράρχηση στόχων σε πέντε επίπεδα διακριτών αλλά αλληλοσυνδεόμενων παραγόντων οδικής ασφάλειας: τα δομικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά, τα εφαρμοζόμενα προγράμματα και μέτρα οδικής ασφάλειας, οι δείκτες οδικής ασφάλειας, τα τελικά αποτελέσματα αναφορικά με τα θύματα των οδικών ατυχημάτων και τέλος το κοινωνικό κόστος των οδικών ατυχημάτων. Για την εφαρμογή της μεθοδολογίας στο επίπεδο οδικής ασφάλειας των μηχανοκίνητων δικύκλων στην Ελλάδα, διερευνήθηκαν και αναλύθηκαν όλα τα διαθέσιμα δεδομένα σε όλα τα επίπεδα της πυραμίδας. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων υποδεικνύουν ότι ο αυξημένος δείκτης ιδιοκτησίας και χρήσης μηχανοκίνητων δίκυκλων, καθώς οι ακατάλληλες απόψεις και συμπεριφορά των χρηστών αναφορικά με την ενεργητική και παθητική ασφάλεια, σε συνδυασμό με την ανεπαρκή αστυνόμευση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας, είναι οι βασικές αιτίες για τον αυξημένο βαθμό κινδύνου σε αυτή την ομάδα χρηστών της οδού στην Ελλάδα.