Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση της επιρροής της ετήσιας μεταβολής του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (Α.Ε.Π.) στην ετήσια μεταβολή του αριθμού των νεκρών σε οδικά ατυχήματα ανά εκατομμύριο πληθυσμού στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα σχετικά με το κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. και τον αριθμό των νεκρών σε οδικά ατυχήματα ανά εκατομμύριο πληθυσμού 24 κρατών-μελών της Ε.Ε. της περιόδου 1975-2011 για την ανάπτυξη Γραμμικών Μικτών Μοντέλων, τόσο για το σύνολο των κρατών όσο και για τις ομάδες κρατών που επιλέχθηκαν (βορειοδυτικά, νότια και ανατολικά κράτη). Τα αποτελέσματα οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι η ετήσια αύξηση του κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. οδηγεί σε ετήσια αύξηση του αριθμού των νεκρών σε οδικά ατυχήματα ανά εκατομμύριο πληθυσμού σε όλες τις ομάδες κρατών, ενώ η ετήσια μείωση του κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. οδηγεί σε ετήσια μείωση του αριθμού των νεκρών ανά εκατομμύριο πληθυσμού μόνο στα νότια και ανατολικά κράτη. Στην ομάδα των βορειοδυτικών κρατών της Ε.Ε. διαπιστώθηκε ότι υπάρχει χρονική υστέρηση ενός έτους στην επιρροή της μείωσης του Α.Ε.Π. στη μεταβολή του αριθμού των νεκρών σε οδικά ατυχήματα ανά εκατομμύριο πληθυσμού.