Η χρήση προσομοιωτή οδήγησης για την αξιολόγηση της ικανότητας οδήγησης είναι αρκετά δημοφιλης, καθώς συνιστά μια ασφαλή και οικονομική μέθοδο για την αξιολόγηση συμπεριφορών στην οδήγηση, υπό συνθήκες συγκρίσιμες και ελεγχόμενες, που είναι δυνατόν να επαναληφθούν. Με την παρούσα εργασία πραγματοποιείται ανασκόπηση των υφιστάμενων ερευνών για την αξιολόγηση της απόδοσης στην οδήγηση με χρήση προσομοιωτή οδήγησης, με στόχο: (α) τον εντοπισμό και την παρουσίαση ερευνών σε προσομοιωτή οδήγησης για την απόδοση στην οδήγηση, που σχετίζονται με νοητικά προβλήματα, και ειδικά όσα σχετίζονται με το γήρας ή προκαλούνται από νευρολογικά νοσήματα, όπως η ήπια νοητική υστέρηση (MCI), η νόσος Alzheimer, η νόσος Parkinson και το εγκεφαλικό επεισόδιο, και (β) ο εντοπισμός επιμέρους ζητημάτων που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στον σχεδιασμό ενός πειράματος σε προσομοιωτή. Παρουσιάζονται περιλήψεις των ερευνών, που περιλαμβάνουν πληροφορίες για τα ερευνητικά θέματα, τα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων, το είδος των προσομοιωτών (επίπεδο πιστότητας), τα σενάρια οδήγησης, τα καταγραφόμενα από τους προσομοιωτές στοιχεία, τα υπόλοιπα δεδομένα (π.χ. στοιχεία συμπεριφοράς, ατυχήματα κ.λπ.) και τα κύρια ευρήματα, καθώς και προτάσεις για περαιτέρω έρευνα. Επιπλέον, εξετάζονται οι περιορισμοί των ερευνών και η ερμηνεία των ευρημάτων (με βάση τις παρατηρήσεις των συγγραφέων), σε μια προσπάθεια εντοπισμού των θεμάτων εκείνων που ενδεχομένως περιορίζουν τη γενίκευση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον σχεδιασμό ενός πειράματος σε προσομοιωτή.