Στόχος της εργασίας είναι η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης της έρευνας αναφορικά με τα πρότυπα προσομοίωσης των πεζών και ο εντοπισμός βασικών θεμάτων για περαιτέρω έρευνα, με ιδιαίτερη έμφαση σε πρότυπα πεζών και μηχανοκίνητης κυκλοφορίας. Πραγματοποιείται ανασκόπηση και συγκριτική αξιολόγηση των προτύπων προσομοίωσης των πεζών, περιλαμβανομένων μακροσκοπικών προτύπων, παλαιότερων προτύπων μέσο- και μίκρο-προσομόιωσης (κυρίως Cellular Automata) και πιο σύγχρονων προτύπων πρακτόρων (Multi-Agent). Τα εξεταζόμενα πρότυπα αφορούν ένα ευρύ πεδίο ερευνητικών θεμάτων: ροή πεζών και επίπεδο εξυπηρέτησης, δυναμική του πλήθους και εκκενώσεις, επιλογή διαδρομής κ.λπ. Διαπιστώνεται ότι η κίνηση των πεζών σε αστικές περιοχές και οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ πεζών και οχημάτων έχουν διερευνηθεί αισθητά λιγότερο. Ως αντικείμενα μελλοντικής έρευνας εντοπίζονται: (α) η ανάγκη για ένα ιεραρχικό πρότυπο συμπεριφοράς των χρηστών της οδού (σε επίπεδα στρατηγικής, τακτικής και λειτουργικής συμπεριφοράς), (β) η ανάγκη για κατάλληλη περιγραφή και παραμετροποίηση των δικτύων κίνησης πεζών και οχημάτων και των θέσεων διασταύρωσής τους, (γ) η ανάγκη να συμπεριληφθουν στα πρότυπα προσομοίωσης τα αποτελέσματα στατιστικών και πιθανολογικών προτύπων, που παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για τα στοιχεία που καθορίζουν τη συμπεριφορά των πεζών. Σε κάθε περίπτωση, περιγράφονται αδρά πρόσφατες ερευνητικές προσπάθειες για την αντιμετώπιση των αντικειμένων αυτών.